Polska średnia krajowa za rok 2022 nie została jeszcze dokładnie oszacowana. Wiąże się to z tym, że z miesiąca na miesiąc uzyskuje się potrzebne do wyliczeń dane. Ostatnie z nich uwzględniają wysokość średnią wynagrodzenia za maj. Nawet braku pełnych informacji eksperci są jednomyślni, że obserwuje się tendencję wzrostową w tym zakresie, pomimo obowiązującego zagrożenia epidemicznego.

Czym jest średnia krajowa?

Średnia krajowa 2022 jest wskaźnikiem o charakterze statycznym. Informuje on o średnich zarobkach osób w kraju w ujęciu brutto. Za obliczanie średniej krajowej odpowiada GUS, czyli Główny Urząd Statystyczny, który zbiera potrzebne informacje każdego miesiąca, a następnie na ich podstawie oblicza średnie wynagrodzenie miesięczne. Średnia zarobków w Polsce przedstawiana jest nie tylko w ujęciu miesięcznym, ale również kwartalnym i rocznym.

Średnia pensja w Polsce podawana jest przez GUS poprzez kilka podstawowych wskaźników. Najważniejszymi z nich są jednak:

  • wynagrodzenie miesięczne sektora przedsiębiorstw — określa, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 10 pracowników;
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej – informuje o średniej wysokości zarobków w strefie budżetowej, jak również w firmach, w których zatrudnia się mniej niż 10 osób.

Warto mieć również na uwadze informację, że średnie wynagrodzenie podawane przez Główny Urząd Statystyczny bardzo często budzi wiele kontrowersji. Wszystko ze względu na fakt, że nie ujmuje ono wszystkich pracujących osób w kraju. GUS do swoich obliczeń nie zlicza osób pracujących na podstawie umowy o dzieło czy zlecenie. W obliczeniach brakuje również danych dotyczących osób wykonujących swoje obowiązki poza granicami kraju.

Ile wynosi średnia krajowa w 2022 roku w Polsce?

Średnia krajowa obliczana jest w każdym miesiącu przez GUS. Na chwilę obecną Główny Urząd Statystyczny podaje informacje dotyczące średniej wysokości zarobków za koniec kwietnia. Średnia krajowa 2022 brutto w kwietniu uplasowała się na poziomie 6626,95 zł. Natomiast średnia krajowa 2022 netto wyniosła w tym samym czasie 4760,74 zł.

GUS przez cały miesiąc zbiera informacje dotyczące zarobków osób zatrudnionych. Natomiast mniej więcej w połowie kolejnego miesiąca podaje średnią wysokość zarobków, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Obliczanie średniego wynagrodzenia w ujęciu kwartalnym i rocznym wygląda dokładnie w ten sam sposób. Jednak ze względu na dużą ilość danych oraz zmiennych ujęcie kwartalne oraz roczne publikowane jest dopiero po pewnym czasie. Chcąc poznać średnią wartość pensji za rok 2022 roku, należy zatem poczekać do 2023, kiedy GUS zbierze wszystkie potrzebne dane.

Wcześniejsze wyniki to jedynie tak zwane spekulacje, które tworzone są przez ekonomistów. Dzięki obserwacji rynku pracy oraz zmiennych zachodzących z miesiąca na miesiąc mogą oni zbierać potrzebne dla siebie dane i prognozować średnie wynagrodzenie do końca roku. Na podstawie szacunkowych wyników obliczana jest wstępna wartość średniego wynagrodzenia za aktualny rok. Warto jednak pamiętać, że dane tego typu nie zawsze są trafne.

Średnia krajowa 2022 brutto a netto

Kwota podawana na umowie z pracownikiem często jest wartością brutto. Oznacza to, że jest to całość wynagrodzenia, jakie zobowiązuje się wypłacać pracodawca. To jednak zostaje pomniejszone o wszelkie świadczenia publiczne. Obowiązkowymi elementami potrącanymi z wynagrodzenia są składki ZUS i podatek dochodowy. Po odjęciu wszelkich kosztów od wartości brutto otrzymuje się wartość netto, czyli kwotę realną wynagrodzenia. Suma netto często potocznie jest określana jako wypłata „na rękę”. Podobnie jest w przypadku obliczania średniego wynagrodzenia w kraju. 

Średnia zarobków w Polsce podawana jest zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że w zależności od wysokości wypłaty, jak również rodzaju mowy, odejmuje się od sumy brutto różne wartości. 

Czy średnia krajowa w 2022 roku jest taka sama w każdym województwie?

Średnia krajowa 2022 może się różnić w zależności od województwa. Wpływ na otrzymywane wyniki mają wysokie wynagrodzenia, które zauważa się w przypadku największych miast w Polsce. W ten sposób pomiędzy poszczególnymi województwami w kraju można zaobserwować w ujęciu miesięcznym spore różnice w średnim wynagrodzeniu. Mogą utrzymywać się one na poziomie nawet 2000 złotych.

Jak wylicza się średnią pensję w Polsce?

Średnia krajowa obliczana jest dokładnie tak samo, jak każda inna uśredniona wartość. Proces liczenia polega w pierwszej kolejności na zebraniu wszystkich niezbędnych informacji, które GUS następnie wykorzystuje do swoich obliczeń. Zebrane kwoty płacowe sumuje się, a następnie dzieli przez liczbę wypłat. W ten sposób uzyskuje się średnią wartość wynagrodzenia, zarówno w ujęciu brutto, jak i netto. Wynik ten bardzo często jednak odbiega od rzeczywistej sytuacji na rynku pracy.

Mylne wyniki uzyskiwane są przede wszystkim ze względu na częste i duże różnice w wysokości wynagrodzeń poszczególnych pracowników. Pracownik niższego szczebla może otrzymywać wynagrodzenie na poziomie np. 3200 złotych miesięczne, gdzie w tej samej firmie członkowie zarządu zarabiać będą po 15000 złotych, a sam właściciel ponad 30000 złotych. Obliczenie średniej wyłącznie dla danego przedsiębiorstwa w prosty sposób pokazuje, że średnia wysokość wynagrodzenia jest mocno zawyżona.

Pieniądze - średnia krajowa

Czy średnia zarobków w Polsce rośnie?

Śledząc dane podawane z miesiąca na miesiąc przez Główny Urząd Statystyczny, można śmiało stwierdzić, że wynagrodzenia w Polsce rosną. Jednak jak podkreślają specjaliści, może być to wyłącznie mylne odczucie. W kraju aktualnie panuje spirala zarobkowo-inflacyjna. Oznacza to, że rosnąca inflacja napędza wzrost wynagrodzenia statystycznego Polaka. Nie oznacza to jednak, że odczuwać on będzie przyrost środków na swoim koncie. Większość jego zarobków jest bowiem pochłaniana przez rosnącą inflację.

W praktyce rosnące wynagrodzenie pracowników nie oznacza często polepszenia jakości życia. W większości przypadków wzrost pensji pokrywa się ze wzrostem kosztów życia oraz utrzymania. Jedynie sytuacja, w której dochodzi do znaczącego wzrostu wynagrodzenia, np. dwukrotnego, pozwala na przejście na wyższy stopień komfortu.

Na jakie aspekty życia wpływa średnia krajowa w Polsce?\

Średnia Pensja w Polsce wpływa na kluczowe dla wielu obywateli aspekty. Jednym z nich jest wysokość podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Wskaźnik zobligowani są płacić wszyscy przedsiębiorcy, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu. Podstawowa składka ustalana jest względem średniego wynagrodzenia za ostatni kwartał roku poprzedzającego wprowadzenie nowych wartości. Oznacza to, że składka ubezpieczenia za rok 2022 ustalana była poprzez uwzględnienie średniego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 roku. W praktyce oznacza to, że im wyższe zarobki w roku poprzedzającym nową składkę, tym wyższa będzie ona sama.

Średnia krajowa jest również elementem będącym odniesieniem do różnego rodzaju analiz finansowych oraz statystycznych. Średnia wykorzystywana jest między innymi do analizy emerytur oraz rent. Na jej podstawie ZUS oblicza tak zwaną stopę zastąpienia, która stanowi relację pomiędzy wysokością emerytury a średnim wynagrodzeniem.

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie Polaka i czy wystarcza na życie?

Średnia krajowa 2022 netto w Polsce plasuje się na poziomie 4760,74 zł za kwiecień. Dla statycznego Polaka, singla, kwota ta ledwo starcza na comiesięczne wydatki. Konieczne jest bowiem pokrycie wszelkich kosztów wynajmu mieszkania oraz rachunków. Do tego należy doliczyć wszelkie koszty związane np. z dojazdem do pracy czy codziennym wyżywieniem. Bardzo szybko okazuje się, że otrzymane miesięczne wynagrodzenie jest niskie – porównując je do miesięcznego zapotrzebowania. W takich warunkach trudno jest oszczędzać i odkładać pieniądze na niespodziewane sytuacje.

Obliczanie średniego wynagrodzenia nie zawsze jest miarodajne. Często otrzymane średnie są zawyżone. Dane nie uwzględniają między innymi pracowników pracujących poza granicami kraju, którzy za pomocą EasySend i szybkiego przelewu przesyłają zarobione środki swoim rodzinom w kraju.