POLITYKA PRYWATNOŚCI EASYSEND

Niniejsza polityka prywatności powstała po to, aby jasno przedstawić zasady, według których Easysend zbiera, analizuje i przetwarza dane osobowe swoich klientów.

Data ostatniej weryfikacji: 23-03-2017

Kto zbiera i przetwarza dane osobowe?

Easysend Limited, jako właściciel strony internetowej www.easysend.pl, www.easysend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk jest firmą odpowiedzialną za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych swoich użytkowników. Na podstawie Data Protection Act z 1998 firma jest zarejestrowana jako data controller pod numerem Z2973216.

Jakie dane są zbierane i w jaki sposób?

Easysend zbiera różnego rodzaju dane o swoich użytkownikach – w zależności od rodzaju usługi, z której dany użytkownik korzysta. W szczególności dane są gromadzone w sytuacji, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową lub aplikację mobilną należącą do Easysend lub skorzysta z usług firmy za pośrednictwem jednego z jej agentów.

Dane osobowe mogą być gromadzone w różny sposób. Część z nich użytkownik przekazuje do Easysend sam, a część jest zbieranych od użytkownika lub z innych źródeł przez Easysend.

Kiedy użytkownik sam przekazuje swoje dane?

Użytkownik sam przekazuje informacje o sobie, wtedy kiedy: rejestruje się w celu skorzystania z usług Easysend (na stronie internetowej lub w punkcie agenturalnym), wypełnia formularz zlecenia przelewu (na stronie internetowej, za pomocą aplikacji mobilnej lub w punkcie agenturalnym), uzupełnia lub zmienia swoje dane osobowe w profilu klienta w Serwisie Easysend, kontaktuje się z firmą (telefonicznie, mailowo, poprzez czat lub formularz kontaktowy) lub gdy to firma kontaktuje się z klientem.

Easysend zbiera dane zarówno o nadawcy przelewu jak i o jego odbiorcy (rodzaj danych odbiorcy, jakie są pozyskiwane, zależą od rodzaju usługi, z której korzysta dany użytkownik).

Jakie dane użytkownik przekazuje Easysend?

Dane przekazane przez użytkownika, które Easysend zbiera, gromadzi i przetwarza to:

 • dane identyfikujące i teleadresowe – imię, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu. Część tych danych może być przekazanych również w przypadku kiedy użytkownik zarejestruje się w Serwisie za pośrednictwem swojego profilu w mediach społecznościowych,

 • dokumenty potwierdzające dane użytkownika – skany lub kserokopie dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) oraz dokumentów potwierdzających adres zamieszkania (np. wyciąg bankowy, rachunek za media itp.),

 • dane o transakcjach użytkownika – pełna historia transakcji – ich daty, rodzaje, kwoty, wybrane metody płatności, dane odbiorców, cel ich wykonywania oraz ewentualnie tytuły przelewów wpisane przez użytkownika,

 • dane finansowe – informacje o numerach rachunków bankowych użytkownika, dane używanych kart debetowych (w postaci tokenów), informacje o źródłach pochodzenia środków finansowych,

 • inne dane, np. nagrania rozmów telefonicznych, czy historia kontaktów klienta z firmą.

Jakie dane Easysend zbiera od użytkownika?

Kiedy użytkownik korzysta ze strony internetowej Easysend lub z aplikacji mobilnej, automatycznie zbierane są informacje związane z jego aktywnością w tych miejscach. Są to: adres IP, lokalizacja, dane urządzenia, z którego korzysta użytkownik, dane przeglądarki internetowej, a także dane związane treścią, którą wyświetla oraz dane sesji internetowych. Możemy także zbierać informacje i przechowywać je lokalnie na urządzeniu użytkownika, korzystając z takich mechanizmów jak pamięć podręczna przeglądarki (w tym protokół HTML 5) oraz pamięci podręczne aplikacji. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia naszej strony internetowej, do poprawnego wyświetlania jej treści oraz do lepszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Mogą też być wykorzystywane w procedurach bezpieczeństwa.

Dane gromadzone z innych źródeł

Easysend może również pozyskiwać dane o użytkowniku z innych źródeł, np. od dostawców różnych usług, z którymi firma współpracuje, jako wynik przeprowadzanej weryfikacji tożsamości użytkownika lub z innych źródeł – w ramach wybranych przez użytkownika usług Easysend.

Ciasteczka

Easysend korzysta z „ciasteczek”, co jest powszechnie stosowaną praktyką. W celu zapoznania się ze szczegółami, zobacz naszą Politykę ciasteczek.

W jaki sposób Easysend korzysta z danych?

Easysend wykorzystuje dane swoich użytkowników do prowadzenia działalności operacyjnej, czyli do: realizowania transferów pieniężnych, komunikowania się ze swoimi użytkownikami, administrowania, ulepszania i personalizowania swojego Serwisu, a także do tworzenia wszelkiego rodzaju analiz i zestawień statystycznych.

Dane użytkowników są też wykorzystywane w celu osiągniecia przez Easysend zgodności z obowiązującymi przepisami, w szczególności do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości klientów oraz agentów, udostępniania informacji na wezwanie odpowiednich służb i instytucji np. w sytuacji toczących się dochodzeń oraz na potrzeby wykrywania i zapobiegania próbom wyłudzeń lub prowadzenia nielegalnych działań za pośrednictwem Serwisu.

Easysend może również wykorzystywać zebrane dane do informowania swoich użytkowników o wszelkich ofertach, które zostały przygotowane przez firmę lub jej partnerów, a także do mierzenia efektywności działań marketingowych.

W inny sposób, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę, lub jeżeli działanie jest zgodne z obowiązującym prawem.

Easysend może również łączyć dane zebrane o użytkownikach na swojej stronie z danymi uzyskanymi z innych źródeł i korzystać z nich w sposób opisany powyżej.

W jakich sytuacjach możemy udostępnić dane i komu?

Easysend może udostępniać dane użytkowników innym podmiotom w następujących sytuacjach:

 • w celu realizacji postanowień regulaminu usług Easysend lub w przypadku zabezpieczenia praw, własności oraz bezpieczeństwa firmy lub usług świadczonych przez Easysend,

 • w celu spełnienia wymagań regulacyjnych i prawnych,

 • w przypadku sprzedaży lub przeniesienia działalności Easysend lub jakiejkolwiek jej części,

 • w przypadku kiedy realizacja usług Easysend jest dokonywana we współpracy z innymi dostawcami,

 • w przypadku zwrócenia się odpowiednich władz, służb czy instytucji do Easysend o udostępnienie danych użytkowników w toku prowadzonych dochodzeń lub postępowań. Easysend zastrzega sobie prawo do zgłaszania do odpowiednich agencji lub wymiany informacji z odpowiednimi firmami przypadków, które według nas mogą świadczyć o nielegalnej aktywności prowadzonej w naszym Serwisie lub o próbie wyłudzeń,

 • na potrzeby realizowania umów zawartych przez Easysend z innymi firmami, świadczącymi usługi w zakresie szeroko pojętego wsparcia procesów biznesowych (np. administracja, marketing, wsparcie IT, Call Centre) – jedynie w zakresie potrzebnym do wykonania powierzonych usług.

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe zbierane przez Easysend są przechowywane na firmowych serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W procesie tym stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i stosujemy się do odpowiednich regulacji i przepisów.

Komunikacja z naszym Serwisem odbywa się przy użyciu połączeń szyfrowanych, z wykorzystaniem protokołów HTTPS i TLS (wersja Evaluation). Dane przekazywane w ten sposób nie są widoczne dla innych użytkowników Internetu. Niemniej jednak każdy użytkownik powinien znać i przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.web.gov.pl/e-punkt-aktualnosci/331_4412.html.

Jako użytkownik naszego Serwisu masz obowiązek chronić swoje hasło dostępu i nie udostępniać go osobom trzecim. Easysend przechowuje hasła użytkowników na swoich serwerach w zaszyfrowanej formie.

W swojej działalności Easysend wprowadził procedury ograniczania dostępu do danych osobowych swoim pracownikom. Oznacza to, że dostęp do tych danych mają jedynie te osoby, które tego faktycznie potrzebują i to w zakresie określonym przez zakres obowiązków na danym stanowisku pracy.

Zwracamy też uwagę na procedury ochrony danych osobowych wykorzystywane przez firmy, z którymi współpracujemy. Muszą one przestrzegać najwyższych standardów ochrony danych osobowych w danej dziedzinie.

Prawa użytkownika

Easysend nie będzie wykorzystywał danych osobowych użytkowników w inny sposób niż określony w tej Polityce Prywatności bez uprzedniego poinformowania i uzyskania wyraźnej zgody użytkownika.

Użytkownik powinien wyrazić zgodę na otrzymywanie korespondencji marketingowej od Easysend lub tę zgodę wycofać. Służy do tego odpowiednia zakładka z ustawieniami preferencji dostępna dla użytkowników serwisu po zalogowaniu na stronie internetowej. Dodatkowo Easysend, w każdej wysłanej do użytkownika korespondencji ofertowej, będzie dawało możliwość na wycofanie zgody użytkownika na dalsze otrzymywanie tego typu korespondencji.

Korzystając z Serwisu Easysend użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie. W każdej chwili użytkownik ma prawo tę zgodę wycofać. Należy w tym celu skontaktować się z Easysend w sposób podany poniżej lub w zakładce Kontakt na stronie internetowej. Jednakże, po wycofaniu zgody przez użytkownika, Easysend może nie być w stanie dłużej świadczyć swoich usług tej osobie.

Może też się okazać, że użytkownik nie będzie w stanie wycofać zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w sytuacji, kiedy przepisy prawne stanowią inaczej, np. w przypadku przechowywania danych transakcji.

W sytuacji, kiedy użytkownik przekaże Easysend dane osobowe osoby trzeciej, oznacza to, że wcześniej uzyskał zgodę tej osoby na przekazanie jej danych do Easysend.

Prawo dostępu do danych i aktualność danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu w dane przechowywane przez Easysend na jego temat. Należy mieć na uwadze, że tego typu prośby mogą wiązać się z uiszczeniem opłaty administracyjnej.

Zależy nam, żeby dane, które posiadamy o naszych użytkownikach były prawidłowe i aktualne. Dlatego też opracowaliśmy procesy i narzędzia, mające na celu pomoc w tym zakresie. Aby uaktualnić swoje dane, użytkownik może skontaktować się z nami (patrz poniżej) lub dokonać tego samodzielnie, logując się do naszego serwisu i korzystając z zakładki pozwalającej na edycję danych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Easysend zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego dokumentu w każdym momencie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie, z informacją o dacie wprowadzenia zmian. W szczególnych przypadkach informacje o zmianach zapisów Polityki Prywatności mogą być przekazywane użytkownikom w formie korespondencji e-mail. Prosimy zatem o jak najczęstsze odwiedzanie tej strony i zapoznawanie się z najnowszymi wersjami niniejszego dokumentu.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań odnośnie Polityki Prywatności Easysend prosimy o kontakt z nami.