Projekty Unijne realizowane przez EasySend Polska sp z o.o.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt w ramach zadania 3. Granty dla MŚP projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020

Umowa nr UDG-PBE.02.2018/074 z dnia 06.03.2019 o powierzenie grantu na Projekt:

„Rozszerzenie działalności eksportowej w firmie Easysend Polska Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy . Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”.

Data realizacji 13.10.2018-30.06.2020

Całkowity planowany koszt realizacji projektu 24 289,24 PLN

Kwota udzielonego dofinansowania z budżetu środków europejskich 12 144,62 PLNProgram Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne


Umowa nr UG-PMT/0856/5N/2019-NOR z dnia 07.01.2020 na realizację

Projektu na rynku norweskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego.

Data realizacji 29.05.2019-29.10.2020 przedłużony do 09.05.2021


Celem projektu jest zwiększenie przychodu poprzez ekspansje na rynki zagraniczne, w tym dotarcie do firm dokonujących transakcji międzynarodowych i nawiązanie z nimi współpracy oraz rozbudowa sieci punktów agencyjnych.


Całkowita wartość grantu wynosi 200 000,00 PLN

Wartość wsparcia w ramach Etapu krajowego to maksymalnie 70 000,00 PLN

Wartość wsparcia w ramach etapu zagranicznego to łącznie 130 000,00 PLN (w tym wsparcie o charakterze gotówkowy to maksymalnie 120 000,00 PLN).


Grant obejmował Etap krajowy w postaci świadczenie przez Polską Agencje Inwestycji i Handlu S.A. (dalej Agencja) na rzecz Easysend Polska Sp. z o.o. sfinansowania i zapewnienia usług eksperckich oraz Etap zagranicznych w postaci sfinansowania wydatków kwalifikowanych realizowanych przez Easysend Polska Sp. z o.o. oraz usług świadczonych przez Agencję poprzez Zagraniczne Biuro Handlowe.

Ogłoszenia dotyczące projektuProgram Operacyjny: POIR.00.00.00. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa: POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: POIR.03.03.00. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie: POIR.03.03.01. Polskie Mosty Technologiczne


Umowa nr UG-PMT/0786/5N/2019-UKR z dnia 07.01.2020 na realizację

Projektu na rynku ukraińskim przy wsparciu Zagranicznego Biura Handlowego.

Data realizacji 29.05.2019-12.10.2020 przedłużony do 12.05.2021


Celem projektu jest zwiększenie przychodu poprzez ekspansje na rynki zagraniczne, w tym dotarcie do firm dokonujących transakcji międzynarodowych i nawiązanie z nimi współpracy oraz rozbudowa sieci punktów agencyjnych.

Całkowita wartość grantu wynosi 200 000,00 PLN

Wartość wsparcia w ramach Etapu krajowego to maksymalnie 70 000,00 PLN

Wartość wsparcia w ramach etapu zagranicznego to łącznie 130 000,00 PLN (w tym wsparcie o charakterze gotówkowy to maksymalnie 120 000,00 PLN).


Grant obejmował Etap krajowy w postaci świadczenie przez Polską Agencje Inwestycji i Handlu S.A. (dalej Agencja) na rzecz Easysend Polska Sp. z o.o. sfinansowania i zapewnienia usług eksperckich oraz Etap zagranicznych w postaci sfinansowania wydatków kwalifikowanych realizowanych przez Easysend Polska Sp. z o.o. oraz usług świadczonych przez Agencję poprzez Zagraniczne Biuro Handlowe.

Ogłoszenia dotyczące projektu: