Regulamin

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

Dziękujemy, że chcesz poświęcić czas na dowiedzenie się więcej o zasadach, jakimi kieruje się EasySend Ltd. To są ważne informacje. Jeśli po ich przeczytaniu wciąż będziesz mieć pytania – skontaktuj się z nami.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

Ważny od 4-04-2018
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1

  Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług transferów pieniężnych realizowanych przez EasySend Ltd zarejestrowaną w Belfaście (Company House Number NI607336) z siedzibą w Londynie pod adresem: 35 High Street, W5 5DB London, zwaną dalej w skrócie „EasySend” lub „Spółką”. Określenia takie jak „my”, „nasze” itp. również odwołują się do EasySend Ltd.

 • 1.2

  EasySend Ltd jest w pełni autoryzowaną instytucją płatniczą w zakresie świadczenia usług przekazów pieniężnych i podlega nadzorowi brytyjskiego urzędu Nadzoru Finansowego - Financial Conduct Authority (FRN 593364) na mocy regulacji o usługach płatniczych - Payment Services Regulations 2017.

 • 1.3

  EasySend Ltd jest wyłącznym operatorem oraz właścicielem serwisów internetowych: www.EasySend.pl, www.EasySend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk, zwanych dalej „serwisem” lub „serwisem EasySend”.

 • 1.4

  Określenia „Nadawca”, „Użytkownik”, „Klient” odnoszą się do osoby, która ma dostęp do serwisu i/lub korzysta z usług EasySend.

 • 1.5

  EasySend informuje, że w celu skorzystania z usługi przekazu pieniężnego oraz prawidłowego działania serwisu, Spółka zbiera różne informacje o Użytkownikach. Szczegóły określa nasza Polityka Prywatności. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z tymi zasadami.

 • 1.6

  Klient (Nadawca przelewu) zlecający usługę transferu pieniężnego akceptuje niniejszy regulamin.

§2 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ ZAKRES ZAWIERANEJ Z UŻYTKOWNIKIEM UMOWY
 • 2.1

  EasySend świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych przekazanych przez Nadawcę do wskazanych przez niego Odbiorców. Szczegółowe informacje o rodzajach możliwych do wykonania przekazów pieniężnych dostępne są w bieżącej ofercie Spółki.

 • 2.2

  Umowa zawierana jest z Użytkownikiem każdorazowo po otrzymaniu od Użytkownika dyspozycji transferu pieniężnego. Dyspozycja transferu polega na wskazaniu przez Użytkownika odbiorcy wraz z danymi wymaganymi do realizacji przekazu (imię i nazwisko lub nazwa, nr konta bankowego, dane kontaktowe – w zależności od wybranego rodzaju dostarczenia środków), a także kwoty i waluty przekazu oraz metody jego realizacji.

 • 2.3

  Po otrzymaniu dyspozycji przekazu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

  • unikalny numer referencyjny transakcji,

  • kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru,

  • sumę opłat naliczonych za realizację przekazu,

  • kurs wymiany walut,

  • przybliżony czas realizacji,

  • dostępne metody płatności.

 • 2.4

  Realizacja dyspozycji transferu pieniężnego polega na dostarczeniu odpowiednich środków pieniężnych przelanych na konto Spółki lub pobranych z karty debetowej w kraju nadania, do beneficjenta określonego przez Klienta, po kursie dnia określonym przez EasySend oraz za opłatą za przelew określoną zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej easysend.pl.

 • 2.5

  Po zrealizowaniu dyspozycji transferu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

  • unikalny numer referencyjny transakcji,

  • kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru,

  • sumę opłat naliczonych za realizację przekazu,

  • kurs wymiany walut,

  • czas realizacji,

  • w zależności od wybranej usługi – instrukcję odbioru środków dla odbiorcy.

 • 2.6

  Zlecając dyspozycję przekazu pieniężnego za pośrednictwem serwisu EasySend Klient rezerwuje kurs wymiany obowiązujący w momencie złożenia zlecenia na 24 h. Jeżeli w tym czasie Klient nie opłaci zlecenia, zostanie ono anulowane wraz z rezerwacją kursu.

 • 2.7

  EasySend podkreśla, że nie oferuje usługi polegającej na udostępnianiu platformy do handlu walutami, wobec czego nasz serwis nie powinien być wykorzystywany w tym celu. W związku z tym niedozwolone jest składanie większej ilości zleceń przelewów bez intencji opłacenia ich wszystkich.

§3 DOSTĘP DO SERWISU
 • 3.1

  Aby móc korzystać z serwisu EasySend Użytkownik musi mieć skończone 18 lat, zamieszkiwać na terenie jednego z państw EEA i posiadać zdolność prawną do zawierania umów we własnym imieniu.

 • 3.2

  Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia wymaganych przez EasySend dokumentów tj. dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia adresu zamieszkania, a także innych dokumentów, o które EasySend może prosić. Ilość i rodzaj takich dokumentów uzależniony jest od każdorazowej oceny ryzyka danej transakcji i ma na celu jego ograniczenie.

 • 3.3

  Użytkownik nie powinien zakładać więcej niż jeden profil w serwisie. W przypadku wykrycia zdublowanego profilu w serwisie, EasySend zastrzega sobie prawo do usunięcia lub połączenia profili bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 • 3.4

  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu jedynie na własne potrzeby. Niedozwolone jest korzystanie z serwisu na potrzeby i w imieniu osób trzecich.

 • 3.5

  Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania dostępów do swojego profilu w serwisie jak i informacji o nim lub o transakcjach osobom trzecim.

 • 3.6

  Użytkownik jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania EasySend jeżeli podejrzewa, że dyspozycja transferu pieniężnego nie została zrealizowana prawidłowo.

 • 3.7

  EasySend ma prawo w dowolnym momencie zawiesić lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do serwisu EasySend jeżeli:

  • Użytkownik próbuje ingerować w sposób niedozwolony w serwis EasySend,

  • Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe, posługiwał się fałszywymi lub nielegalnie zdobytymi dokumentami lub nie przedstawił aktualnych informacji i dokumentów dotyczących swojej tożsamości i/lub transakcji,

  • Użytkownik posługuje się lub próbuje posługiwać się instrumentem płatniczym osoby trzeciej bez jej zgody i autoryzacji,

  • Użytkownik korzysta lub jest podejrzenie, że może korzystać z serwisu w niedozwolonym celu i/lub niezgodnie z niniejszym regulaminem,

  • w przypadku, kiedy EasySend oceni, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia którejkolwiek z opisanych w tym punkcie sytuacji lub kiedy pracownik EasySend odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa serwisu podejmie taką decyzję.

 • 3.8

  Użytkownik oświadcza, iż nie dokonuje lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnych z prawem.

 • 3.9

  Użytkownik ponosi wobec EasySend odpowiedzialność za wszystkie straty poniesione przez Easysend na skutek prowadzenia przez Użytkownika nielegalnej działalności.

§4 ANULOWANIE TRANSAKCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 • 4.1

  Zlecony przez Użytkownika przelew może być anulowany jedynie do momentu rozpoczęcia procedury udostępniania środków odbiorcy.

 • 4.2

  Jeżeli anulowane zostanie zlecenie przelewu, na które Klient dokonał już wpłaty środków, wówczas środki te będą zwrócone do Nadawcy w sposób zgodny z pierwotną metodą płatności.

 • 4.3

  Anulowanie transakcji powinno być dokonane przez Użytkownika bezpośrednio w serwisie EasySend (jeżeli status realizacji przekazu na to pozwala) lub za pośrednictwem Obsługi Klienta EasySend.

§5 WARUNKI ODMOWY REALIZACJI TRANSFERU PRZEZ EASYSEND
 • 5.1

  EasySend zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub do wstrzymania wykonania transferu w przypadku gdy:

  • Klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia wymaganych dokumentów,

  • istnieje uzasadnione podejrzenie ‘prania pieniędzy’,

  • Klient nie zaktualizował wymaganych przez Spółkę dokumentów lub danych,

  • Klient dostarczył środki pieniężne, lecz nie zlecił dyspozycji przelewu,

  • Klient złożył dyspozycję przelewu lecz nie dostarczył środków pieniężnych w całości lub częściowo,

  • EasySend nie jest w stanie skontaktować się z Klientem przy użyciu danych kontaktowych przez niego podanych,

  • wystąpiła którakolwiek z sytuacji opisanych w punkcie 3.7.

 • 5.2

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zleconego przez Użytkownika transferu w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji.

§6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • 6.1

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy Nadawcą i odbiorcą przelewu.

 • 6.2

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Klienta (Nadawcy) oraz odbiorcy przelewu.

 • 6.3

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy lub opóźnienia w wywiązaniu się z umowy z Użytkownikiem, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń będących poza naszą kontrolą, w tym m. in. wystąpienia katastrofy naturalnej, ale również działania lub zaniechania stron trzecich, wszelkie awarie systemów łączności, zakłócenia w dostawie prądu, systemów telekomunikacyjnych czy też awarie dostawców łączności internetowej.

 • 6.4

  W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 6.3. EasySend będzie dążyło do realizacji usługi w możliwie jak najszybszym terminie po usunięciu skutków wyżej opisanych sytuacji.

§7 REKLAMACJE
 • 7.1

  Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, a także telefonicznie pod numerem +44 20 3318 7267 (UK), +48 58 500 86 75 (PL) oraz mailowo: pomoc@easysend.pl. Szczegółowe informacje na temat procedury rozpatrywania reklamacji dostępne są na naszej stronie: https://www.easysend.pl/reklamacje.

 • 7.2

  W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji EasySend może prosić o dodatkowe dokumenty lub potwierdzenia zgłaszanych spraw.

 • 7.3

  Klient ma możliwość skontaktowania się z brytyjskim Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (ds. usług finansowych) jeżeli uzna, że proces reklamacji nie został zakończony w sposób satysfakcjonujący. Dane kontaktowe:

  The Financial Ombudsman Service
  Exchange Tower
  London E14 9SR
  email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
  tel.: 0800 023 4567 (Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 20.00, Sobota 9.00 – 13.00)
  Website: http://www.financial-ombudsman.org.uk

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8.1

  EasySend informuje, że może wystąpić potrzeba zapisania Ciasteczek na komputerze Klienta w celu jego poprawnej weryfikacji/autoryzacji. Spółka nie pobiera poufnych informacji z komputera Klienta.

 • 8.2

  EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czas poinformowania o zmianach to 60 dni przed planowaną datą wejścia w życie. O zmianach w regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani mailowo oraz za pośrednictwem systemu komunikacji bezpośrednio w Panelu Klienta w serwisie EasySend. Zachęcamy również do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczona jest najnowsza wersja Regulaminu.

§9 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM
 • 9.1

  EasySend ma prawo komunikować się z Klientem za pomocą podanych przez Klienta metod komunikacji (mail lub telefon), za pomocą informacji udostępnianych na stronie internetowej lub bezpośrednio w serwisie w Panelu Klienta.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§10 REGULAMIN PRZELEWÓW SUPERFAST
 • 10.1

  Usługa SuperFAST dostępna jest dla określonych kierunków przelewów, publikowanych w bieżącej ofercie Easysend w serwisie internetowym. Przelewy realizowane są w godzinach dostępności usługi natychmiastowo po prawidłowym wykonaniu procedury zlecenia przelewu oraz dokonaniu prawidłowej płatności. Godziny dostępności usługi oraz inne warunki towarzyszące tego typu przelewom określone są w paragrafie 13 niniejszego Regulaminu.

 • 10.2

  Zlecony przelew realizowany jest przez dostawców usług współpracujących z EasySend w czasie rzeczywistym i na konto odbiorcy może dotrzeć już w 10 minut od zakończenia procedury prawidłowego zlecenia i opłacenia zlecenia przekazu. Mimo usilnych starań dostarczenia środków jak najszybciej, czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od EasySend.

 • 10.3

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez dostawców usług współpracujących z EasySend, a także przez banki w kraju Nadawcy i odbiorcy, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp., które uniemożliwiają terminowe wykonanie usługi.

 • 10.4

  Jeżeli zaksięgowanie środków przesłanych przez Klienta na wykonanie przelewu nastąpi po godzinie granicznej realizacji usługi – przelew zostanie wykonany o godzinie 7:00 UTC następnego dnia roboczego i traktowany jest jako SuperFAST o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.5

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn technicznych, niezależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.6

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn zależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, nie pobierając opłaty za usługę SuperFAST (standardowa opłata będzie pobrana), o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.7

  Rezygnacja z usługi SuperFAST przez Klienta oznacza pobranie standardowej opłaty za przelew, o ile Klient całkowicie nie zrezygnuje z wykonywania przelewu za pośrednictwem EasySend.

 • 10.8

  EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadku kiedy Klient dokona wpłaty gotówkowej na konto EasySend.

 • 10.9

  EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadkach wymienionych w punkcie 5.1. Regulaminu świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§11 OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI KARTAMI DEBETOWYMI
 • 11.1

  Opcja płatności kartą w serwisie możliwa jest jedynie przy użyciu kart debetowych co oznacza, że kwota zlecenia przelewu nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.

 • 11.2

  Maksymalna kwota jednorazowego przekazu pieniężnego płatnego z karty debetowej to €5000 lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Jeśli Klient złoży kilka zleceń przekazów pieniężnych za pomocą serwisu przekraczających w/w kwotę, wówczas czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu do około 3 dni roboczych.

 • 11.3

  W przypadku wystąpienia problemów podczas dokonywania płatności kartą spowodowanych problemami technicznymi banków lub wydawcy karty np. w przypadku nieprawidłowego pobrania środków z rachunku Klienta lub zablokowania środków mimo odrzucenia płatności, Klient powinien zwrócić się bezpośrednio do swojego banku lub wydawcy karty w celu rozwiązania problemu. EasySend zastrzega, że nie ma wpływu na czas wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego zwrotu środków na rachunek Klienta.

 • 11.4

  EasySend zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazu pieniężnego opłaconego z karty płatniczej w przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji opisanej w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.

 • 11.5

  EasySend umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą za zlecenia przekazów pieniężnych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend. Możliwość przeprowadzenia tego typu płatności uzależniona jest dodatkowo od oceny ryzyka danej transakcji i może nie być dostępna dla wszystkich rodzajów transakcji. Rozmowa przeprowadzana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa a personel został specjalnie przeszkolony do wykonywania tego typu czynności. Klient wyrażając zgodę na przeprowadzenie płatności kartą za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend zgadza się na przekazanie danych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz akceptuje fakt, że rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§12 REGULAMIN PRZELEWÓW Z ODBIOREM W GOTÓWCE
 • 12.1

  EasySend przekazuje swoim Klientom możliwość wysłania środków pieniężnych z opcją odbioru w formie gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w Polsce lub w placówkach firmy partnerskiej Intelexpress na Ukrainie. W takim przypadku odbiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego.

 • 12.2

  Krajem wypłaty dla tego produktu jest Polska, dla której walutą wypłaty jest polski złoty (PLN) lub Ukraina, dla której walutą wypłaty jest Euro (EUR) lub dolar amerykański (USD).

 • 12.3

  Dostępność usługi Przelewu z odbiorem w gotówce na Ukrainie jest ograniczona i uzależniona od kraju zamieszkania nadawcy. Easysend na bieżąco publikuje listę krajów, w których w/w usługa jest dostępna.

 • 12.4

  Maksymalna kwota jednorazowego zlecenia Przelewu z Odbiorem w Gotówce wynosi: - dla odbioru w Polsce – 20 000 PLN.

 • 12.5

  Warunkiem zrealizowania Przelewu z Odbiorem w Gotówce jest prawidłowe podanie danych odbiorcy (imię i nazwisko), a także danych kontaktowych (numer telefonu i/ lub adres email), na które zostanie przesłana instrukcja odbioru środków.

 • 12.6

  W celu odebrania środków pieniężnych, odbiorca będzie zobowiązany do podania danych transakcji oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Środki zostaną wydane tylko osobie, która została wskazana przez Nadawcę w zleceniu.

 • 12.7

  Możliwość odbioru środków uzależniona jest od obowiązujących godzin otwarcia danej placówki. Niemniej jednak środki mogą być gotowe do odbioru już po 10 minutach od otrzymania potwierdzenia zrealizowania przekazu.

 • 12.8

  W przypadku niepodjęcia środków przez odbiorcę w wyznaczonym terminie, EasySend poinformuje o tym fakcie Nadawcę przelewu w celu uzgodnienia warunków zwrotu środków. W takim przypadku opłata za realizację przelewu nie podlega zwrotowi, a w razie konieczności ponownego przewalutowania środków obowiązywać będzie bieżący kurs wymiany.

 • 12.9

  Nadawca może anulować zlecenie Przelewu z Odbiorem w Gotówce jedynie w sytuacji, kiedy środki nie zostały podjęte przez odbiorcę. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z naszą Obsługą Klienta. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.easysend.pl/kontakt#kontakt. W takim przypadku możliwy jest również zwrot środków przekazanych do EasySend przez Nadawcę. Opłata za realizację przelewu również w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 • 12.10

  Informacje o opłatach pobieranych za nadanie Przelewu z Odbiorem w Gotówce dostępne są na stronie internetowej EasySend w zakładce Cennik: www.easysend.pl/dla-ciebie#oplaty.

 • 12.11

  EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów z przyczyn od nas niezależnych.

 • 12.12

  EasySend może wstrzymać realizację przelewu na zasadach określonych w punkcie 5.1 Regulaminu świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§13 CZAS REALIZACJI ZLECEŃ PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH
 • 13.1

  Zlecenia przekazów w serwisie realizowane są w taki sposób, aby pieniądze trafiały do beneficjentów możliwie jak najszybciej.

 • 13.2

  Za termin pełnej realizacji zlecenia przekazu pieniężnego uznaje się dzień, w którym EasySend dostarczy pieniądze na konto bankowe beneficjenta wskazanego w zleceniu przelewu w serwisie lub umożliwi mu wypłatę gotówki przekazując odpowiednie instrukcje.

 • 13.3

  Jako dzień roboczy EasySend określa każdy dzień, w którym bank Klienta dokonującego zlecenia oraz bank odbiorcy przelewu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta lub wypłatę gotówki.

 • 13.4

  EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów związane z:

  • przerwami lub awariami jakiegokolwiek banku biorącego udział w realizacji przekazu pieniężnego (m.in. banku Nadawcy, banków pośredniczących lub banku odbiorcy),

  • przerwami lub awariami innych dostawców usług, którzy są zaangażowani w proces realizacji przekazu pieniężnego, w tym m.in. za awarie lub niedostępność usługi wypłaty gotówki w placówkach,

  • nieprawidłowymi numerami rachunków bankowych beneficjentów lub ich danych potrzebnych do odebrania środków pieniężnych podanych przez Klientów,

  • w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w paragrafie 5 lub 6 niniejszego Regulaminu

 • 13.5

  Terminy pełnej realizacji zlecenia zależą od wybranej opcji usługi przekazu pieniężnego oraz kraju nadania:

 • 13.5.1

  Przelewy FAST:

  • Kraj nadania – Wielka Brytania (UK):

  • dla przelewów z UK do Polski na konta złotówkowe (PLN):

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* do godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego,

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* po godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego.

  • dla przelewów z UK do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

  • Kraj nadania – kraje Unii Europejskiej (UE):

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* do godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego,

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* po godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego.

  • dla przelewów z krajów UE do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

  • Kraj nadania – Polska:

  • dla przelewów z Polski do UK na konta funtowe (GBP) – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego,

  • dla przelewów z Polski do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

 • 13.5.2

  Przelewy SuperFAST – niezależnie od kraju nadania:

  • zlecenie SuperFAST (niezależnie od kraju nadania) złożone i opłacone* do godz. 17.00 UTC - pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.

 • 13.5.3

  Przelewy z Odbiorem w Gotówce:

  • niezależnie od kraju nadania – złożone i opłacone* do godz. 16.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.

* zlecenie uważa się za opłacone z chwilą uznania rachunku bankowego Easysend kwotą odpowiadającą wartości zlecenia lub z chwilą prawidłowo przeprowadzonej płatności kartą debetową.

** Ze względu na różnice w możliwości realizacji przelewów bankowych w różnych krajach i różnych bankach, Easysend zastrzega sobie prawo do:

 • - ograniczenia kwoty przekazu, oraz
 • - skrócenia godziny granicznej, do której można złożyć zlecenie przekazu SuperFAST w zależności od kierunku zlecanego przekazu oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy. Informacja o dostępności usługi będzie udostępniona po wprowadzeniu danych odbiorcy.
Regulamin świadczenia usług przelewów dla klientów biznesowych