REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług transferów pieniężnych realizowanych przez:
   EasySend Ltd zarejestrowane w Belfaście (Company House Number NI607336) 55-59 Adelaide Street, BT2 8FE.
 2. EasySend Ltd jest w pełni autoryzowaną instytucją płatniczą w zakresie świadczenia usług przekazów pieniężnych i podlega nadzorowi brytyjskiego urzędu Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority (FRN 593364) na mocy regulacji o usługach płatniczych – Payment Services Regulations 2017.
 3. EasySend Ltd jest wyłącznym operatorem oraz właścicielem serwisów internetowych: www.EasySend.pl, www.EasySend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk, zwanych dalej „serwisem” lub „serwisem EasySend”.
 4. Określenia „Nadawca”, „Użytkownik”, „Klient” odnoszą się do osoby, która ma dostęp do serwisu i/lub korzysta z usług EasySend.
 5. EasySend informuje, że w celu skorzystania z usługi przekazu pieniężnego oraz prawidłowego działania serwisu, Spółka zbiera różne informacje o Użytkownikach. Szczegóły określa nasza Polityka Prywatności. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z tymi zasadami.
 6. Klient (Nadawca przelewu) zlecający usługę transferu pieniężnego akceptuje niniejszy regulamin

§2 Charakterystyka usługi oraz zakres zawieranej z użytkownikiem umowy

 1. EasySend świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych przekazanych przez Nadawcę do wskazanych przez niego Odbiorców. Szczegółowe informacje o rodzajach możliwych do wykonania przekazów pieniężnych dostępne są w bieżącej ofercie Spółki.
 2. Umowa zawierana jest z Użytkownikiem każdorazowo po otrzymaniu od Użytkownika dyspozycji transferu pieniężnego. Dyspozycja transferu polega na wskazaniu przez Użytkownika odbiorcy wraz z danymi wymaganymi do realizacji przekazu (imię i nazwisko lub nazwa, nr konta bankowego, dane kontaktowe – w zależności od wybranego rodzaju dostarczenia środków), a także kwoty i waluty przekazu oraz metody jego realizacji.
 3. Po otrzymaniu dyspozycji przekazu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje: – unikalny numer referencyjny transakcji,  kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru, sumę opłat naliczonych za realizację przekazu, kurs wymiany walut, przybliżony czas realizacji, dostępne metody płatności.
 4. Realizacja dyspozycji transferu pieniężnego polega na dostarczeniu odpowiednich środków pieniężnych przelanych na konto Spółki lub pobranych z karty debetowej w kraju nadania, do beneficjenta określonego przez Klienta, po kursie dnia określonym przez EasySend oraz za opłatą za przelew określoną zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej easysend.pl.
 5. Po zrealizowaniu dyspozycji transferu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje:
  1.  unikalny numer referencyjny transakcji,
  2.  kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru,
  3.  sumę opłat naliczonych za realizację przekazu,
  4. kurs wymiany walut,
  5. czas realizacji,
  6. w zależności od wybranej usługi,instrukcję odbioru środków dla odbiorcy.
 6. Zlecając dyspozycję przekazu pieniężnego za pośrednictwem serwisu EasySend, Klient rezerwuje kurs wymiany obowiązujący w momencie złożenia zlecenia na 24 h. Jeżeli w tym czasie Klient nie opłaci zlecenia, zostanie ono anulowane wraz z rezerwacją kursu.
 7. EasySend podkreśla, że nie oferuje usługi polegającej na udostępnianiu platformy do handlu walutami, wobec czego nasz serwis nie powinien być wykorzystywany w tym celu. W związku z tym niedozwolone jest składanie większej ilości zleceń przelewów bez intencji opłacenia ich wszystkich.

§3 Dostęp do serwisu

 1. Aby móc korzystać z serwisu EasySend Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, zamieszkiwać na terenie Wielkiej Brytanii i posiadać zdolność prawną do zawierania umów we własnym imieniu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia wymaganych przez EasySend dokumentów tj. dokumentu tożsamości, a także innych dokumentów, o które EasySend może prosić. Ilość i rodzaj takich dokumentów uzależniony jest od każdorazowej oceny ryzyka danej transakcji i ma na celu jego ograniczenie.
 3. Użytkownik nie powinien zakładać więcej niż jeden profil w serwisie. W przypadku wykrycia zdublowanego profilu w serwisie, EasySend zastrzega sobie prawo do usunięcia lub połączenia profili bez informowania Użytkownika o tym fakcie.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu jedynie na własne potrzeby jak również do opłacania transakcji własnym instrumentem płatniczym. Niedozwolone jest korzystanie z serwisu na potrzeby i w imieniu osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania dostępów do swojego profilu w serwisie jak i informacji o nim lub o transakcjach osobom trzecim.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania EasySend jeżeli podejrzewa, że dyspozycja transferu pieniężnego nie została zrealizowana prawidłowo.
 7. EasySend ma prawo w dowolnym momencie zawiesić lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do serwisu EasySend jeżeli:

– Użytkownik próbuje ingerować w sposób niedozwolony w serwis EasySend,

– Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe, posługiwał się fałszywymi lub nielegalnie zdobytymi dokumentami lub nie przedstawił aktualnych informacji i dokumentów dotyczących swojej tożsamości i/lub transakcji,

– Użytkownik posługuje się lub próbuje posługiwać się instrumentem płatniczym osoby trzeciej bez jej zgody i autoryzacji,

– Użytkownik korzysta lub jest podejrzenie, że może korzystać z serwisu w niedozwolonym celu i/lub niezgodnie z niniejszym regulaminem,

– w przypadku, kiedy EasySend oceni, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia którejkolwiek z opisanych w tym punkcie sytuacji lub kiedy pracownik EasySend odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa serwisu podejmie taką decyzję.

 1. Użytkownik oświadcza, iż nie dokonuje lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnych z prawem.
 2. Użytkownik ponosi wobec EasySend odpowiedzialność za wszystkie straty poniesione przez EasySend na skutek prowadzenia przez Użytkownika nielegalnej działalności.

§4Anulowanie przelewu

 1. Zlecony przez Użytkownika przelew może być anulowany jedynie do momentu rozpoczęcia procedury udostępniania środków odbiorcy.
 2. Jeżeli anulowane zostanie zlecenie przelewu, na które Klient dokonał już wpłaty środków, wówczas środki te będą zwrócone do Nadawcy w sposób zgodny z pierwotną metodą płatności.
 3. Anulowanie transakcji powinno być dokonane przez Użytkownika bezpośrednio w serwisie EasySend (jeżeli status realizacji przekazu na to pozwala) lub za pośrednictwem Obsługi Klienta EasySend.

§5 WARUNKI ODMOWY REALIZACJI TRANSFERU PRZEZ EASYSEND

 1. EasySend zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub do wstrzymania wykonania transferu w przypadku gdy:

– Klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia wymaganych dokumentów,

– istnieje uzasadnione podejrzenie ‘prania pieniędzy’,

– Klient nie zaktualizował wymaganych przez Spółkę dokumentów lub danych,

– Klient dostarczył środki pieniężne, lecz nie zlecił dyspozycji przelewu, –

Klient złożył dyspozycję przelewu lecz nie dostarczył środków pieniężnych w całości lub częściowo,

– EasySend nie jest w stanie skontaktować się z Klientem przy użyciu danych kontaktowych przez niego podanych,

– wystąpiła którakolwiek z sytuacji opisanych w punkcie 3.7.

 1. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zleconego przez Użytkownika transferu w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji.

§6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy Nadawcą i odbiorcą przelewu.
 2. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Klienta (Nadawcy) oraz odbiorcy przelewu.
 3. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy lub opóźnienia w wywiązaniu się z umowy z Użytkownikiem, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń będących poza naszą kontrolą, w tym m. in. wystąpienia katastrofy naturalnej, ale również działania lub zaniechania stron trzecich, wszelkie awarie systemów łączności, zakłócenia w dostawie prądu, systemów telekomunikacyjnych, też awarie dostawców łączności internetowej, zmiany prawa, wycofanie waluty obcej, strajki i spory pracownicze, nałożenie sankcji na beneficjenta.
 4. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 3 EasySend będzie dążyło do realizacji usługi w możliwie jak najszybszym terminie po usunięciu skutków wyżej opisanych sytuacji.

§7 REKLAMACJE

 1. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, a także telefonicznie pod numerem +44 20 3318 7267 (UK), +48 58 500 86 75 (PL) oraz mailowo: pomoc@easysend.pl. Szczegółowe informacje na temat procedury rozpatrywania reklamacji dostępne są na naszej stronie: https://www.easysend.pl/reklamacje
 2. W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji EasySend może prosić o dodatkowe dokumenty lub potwierdzenia zgłaszanych spraw.
 3. Jeżeli Klient uzna, że proces reklamacji nie został zakończony w sposób satysfakcjonujący, ma możliwość skontaktowania się z brytyjskim Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (ds. usług finansowych) – dane kontaktowe:
   The Financial Ombudsman Service
   Exchange Tower
   London E14 9SR
   email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
   tel.: 0800 023 4567 (Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00, Sobota 9.00 – 13.00)
   Website: www.financial-ombudsman.org.uk.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. EasySend informuje, że może wystąpić potrzeba zapisania “ciasteczek” na komputerze Klienta w celu jego poprawnej weryfikacji/autoryzacji. Spółka nie pobiera poufnych informacji z komputera Klienta.
 2. EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czas poinformowania o zmianach to 30 dni przed planowaną datą wejścia w życie. O zmianach w regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani mailowo oraz za pośrednictwem systemu komunikacji bezpośrednio w Panelu Klienta w serwisie EasySend.

§9 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM

 1. EasySend ma prawo komunikować się z Klientem za pomocą podanych przez Klienta metod komunikacji (mail lub telefon), za pomocą informacji udostępnianych na stronie internetowej lub bezpośrednio w serwisie w Panelu Klienta.

§10 REGULAMIN PRZELEWÓW SUPERFAST

 1. Usługa SuperFAST dostępna jest dla określonych kierunków przelewów, publikowanych w bieżącej ofercie Easysend w serwisie internetowym. Przelewy realizowane są w godzinach dostępności usługi natychmiastowo po prawidłowym wykonaniu procedury zlecenia przelewu oraz dokonaniu prawidłowej płatności. Godziny dostępności usługi oraz inne warunki towarzyszące tego typu przelewom określone są w paragrafie 13 niniejszego Regulaminu.
 2. Zlecony przelew realizowany jest przez dostawców usług współpracujących z EasySend w czasie rzeczywistym i na konto odbiorcy może dotrzeć już w 10 minut od zakończenia procedury prawidłowego zlecenia i opłacenia zlecenia przekazu. Mimo usilnych starań dostarczenia środków jak najszybciej, czas realizacji może ulec wydłużeniu jeśli zaistnieje potrzeba dodatkowej weryfikacji klienta lub z innych przyczyn niezależnych od EasySend.
 3. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez dostawców usług współpracujących z EasySend, a także przez banki w kraju Nadawcy i odbiorcy, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp., które uniemożliwiają terminowe wykonanie usługi.
 4. Jeżeli zaksięgowanie środków przesłanych przez Klienta na wykonanie przelewu nastąpi po godzinie granicznej realizacji usługi – przelew zostanie wykonany o godzinie 6:00 UTC następnego dnia roboczego i traktowany jest jako SuperFAST o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.
 5. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn technicznych, niezależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.
 6. Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn zależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, nie pobierając opłaty za usługę SuperFAST (standardowa opłata będzie pobrana), o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.
 7. Rezygnacja z usługi SuperFAST przez Klienta oznacza pobranie standardowej opłaty za przelew, o ile Klient całkowicie nie zrezygnuje z wykonywania przelewu za pośrednictwem EasySend.
 8. EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadku kiedy Klient dokona wpłaty gotówkowej na konto EasySend.
 9. EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadkach wymienionych w punkcie 5.1. Regulaminu świadczonych usług.

§11 OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI KARTAMI DEBETOWYMI

 1. Opcja płatności kartą w serwisie możliwa jest jedynie przy użyciu kart debetowych co oznacza, że kwota zlecenia przelewu nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.
 2. Maksymalna kwota jednorazowego przekazu pieniężnego płatnego z karty debetowej to €5000 lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Jeśli Klient złoży kilka zleceń przekazów pieniężnych za pomocą serwisu przekraczających w/w kwotę, wówczas czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu do około 3 dni roboczych.
 3. W przypadku wystąpienia problemów podczas dokonywania płatności kartą spowodowanych problemami technicznymi banków lub wydawcy karty np. w przypadku nieprawidłowego pobrania środków z rachunku Klienta lub zablokowania środków mimo odrzucenia płatności, Klient powinien zwrócić się bezpośrednio do swojego banku lub wydawcy karty w celu rozwiązania problemu. EasySend zastrzega, że nie ma wpływu na czas wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego zwrotu środków na rachunek Klienta.
 4. EasySend zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazu pieniężnego opłaconego z karty płatniczej w przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji opisanej w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.
 5. EasySend umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą za zlecenia przekazów pieniężnych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend. Możliwość przeprowadzenia tego typu płatności uzależniona jest dodatkowo od oceny ryzyka danej transakcji i może nie być dostępna dla wszystkich rodzajów transakcji. Rozmowa przeprowadzana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa a personel został specjalnie przeszkolony do wykonywania tego typu czynności. Klient wyrażając zgodę na przeprowadzenie płatności kartą za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend zgadza się na przekazanie danych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz akceptuje fakt, że rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.

§12 REGULAMIN PRZELEWÓW Z ODBIOREM W GOTÓWCE

 1. EasySend przekazuje swoim Klientom możliwość wysłania środków pieniężnych z opcją odbioru w formie gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w Polsce lub w placówkach firmy partnerskiej IntelExpress na Ukrainie, w Gruzji i w wybranych krajach WNP. W takim przypadku odbiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego.
 2. Krajem wypłaty dla tego produktu jest Polska, dla której walutą wypłaty jest polski złoty (PLN) lub kraje obsługiwane przez firmę partnerską IntelExpress, dla których walutą wypłaty jest Euro (EUR) lub dolar amerykański (USD).
 3. Dostępność usługi Przelewu z odbiorem w gotówce jest ograniczona i uzależniona od kraju zamieszkania odbiorcy. EasySend na bieżąco publikuje listę krajów, w których w/w usługa jest dostępna.
 4. Maksymalna kwota jednorazowego zlecenia Przelewu z Odbiorem w Gotówce wynosi: – dla odbioru w Polsce – 20 000 PLN.
 5. Warunkiem zrealizowania Przelewu z Odbiorem w Gotówce jest prawidłowe podanie danych odbiorcy (imię i nazwisko), a także danych kontaktowych (numer telefonu i/ lub adres email), na które zostanie przesłana instrukcja odbioru środków.
 6. W celu odebrania środków pieniężnych, odbiorca będzie zobowiązany do podania danych transakcji oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Środki zostaną wydane tylko osobie, która została wskazana przez Nadawcę w zleceniu.
 7. Możliwość odbioru środków uzależniona jest od obowiązujących godzin otwarcia danej placówki. Niemniej jednak środki mogą być gotowe do odbioru już po 10 minutach od otrzymania potwierdzenia zrealizowania przekazu.
 8. W przypadku niepodjęcia środków przez odbiorcę w wyznaczonym terminie, EasySend poinformuje o tym fakcie Nadawcę przelewu w celu uzgodnienia warunków zwrotu środków. W takim przypadku opłata za realizację przelewu nie podlega zwrotowi, a w razie konieczności ponownego przewalutowania środków obowiązywać będzie bieżący kurs wymiany.
 9. Nadawca może anulować zlecenie Przelewu z Odbiorem w Gotówce jedynie w sytuacji, kiedy środki nie zostały podjęte przez odbiorcę. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z naszą Obsługą Klienta. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.easysend.pl/kontakt. W takim przypadku możliwy jest również zwrot środków przekazanych do EasySend przez Nadawcę. Opłata za realizację przelewu również w tym przypadku nie podlega zwrotowi.
 10. Informacje o opłatach pobieranych za nadanie Przelewu z Odbiorem w Gotówce dostępne są na stronie internetowej EasySend w obrębie kalkulatora produktów.
 11. EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów z przyczyn od nas niezależnych.
 12. EasySend może wstrzymać realizację przelewu na zasadach określonych w punkcie 5.1 Regulaminu świadczonych usług.

§13 CZAS REALIZACJI ZLECEŃ PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH

 1. Zlecenia przekazów w serwisie realizowane są w taki sposób, aby pieniądze trafiały do beneficjentów możliwie jak najszybciej.
 2. Za termin pełnej realizacji zlecenia przekazu pieniężnego uznaje się dzień, w którym EasySend dostarczy pieniądze na konto bankowe beneficjenta wskazanego w zleceniu przelewu w serwisie lub umożliwi mu wypłatę gotówki przekazując odpowiednie instrukcje.
 3. Jako dzień roboczy EasySend określa każdy dzień, w którym bank Klienta dokonującego zlecenia oraz bank odbiorcy przelewu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta lub wypłatę gotówki.
 4. EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów związane z:
  • przerwami lub awariami jakiegokolwiek banku biorącego udział w realizacji przekazu pieniężnego (m.in. banku Nadawcy, banków pośredniczących lub banku odbiorcy),
  • przerwami lub awariami innych dostawców usług, którzy są zaangażowani w proces realizacji przekazu pieniężnego, w tym m.in. za awarie lub niedostępność usługi wypłaty gotówki w placówkach,
  • nieprawidłowymi numerami rachunków bankowych beneficjentów lub ich danych potrzebnych do odebrania środków pieniężnych podanych przez Klientów,
  • w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w paragrafie 5 lub 6 niniejszego Regulaminu
 5. Terminy pełnej realizacji zlecenia zależą od wybranej opcji usługi przekazu pieniężnego oraz kraju nadania:
  • Przelewy FAST: Kraj nadania – Wielka Brytania (UK):
   • dla przelewów z UK do Polski na konta złotówkowe (PLN):
    • zlecenie FAST – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego.
   • dla przelewów z UK do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.
  • Przelewy SuperFAST – niezależnie od kraju nadania:
   • zlecenie SuperFAST (niezależnie od kraju nadania) złożone i opłacone* do godz. 16.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.
  • Przelewy z odbiorem gotówki w Polsce, na Ukrainie oraz przelewy na kartę:
   • niezależnie od kraju nadania – złożone i opłacone* do godz. 16.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.

* zlecenie uważa się za opłacone z chwilą uznania rachunku bankowego EasySend kwotą odpowiadającą wartości zlecenia lub z chwilą prawidłowo przeprowadzonej płatności kartą debetową.

** Ze względu na różnice w możliwości realizacji przelewów bankowych w różnych krajach i różnych bankach, Easysend zastrzega sobie prawo do:

 • ograniczenia kwoty przekazu.
 • skrócenia godziny granicznej, do której można złożyć zlecenie przekazu SuperFAST w zależności od kierunku zlecanego przekazu oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy. Informacja o dostępności usługi będzie udostępniona po wprowadzeniu danych odbiorcy.

REGULAMIN DLA KLIENTA BIZNESOWEGO

1.WSTĘP

Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług transferów pieniężnych realizowanych przez EasySend Ltd zarejestrowane w Belfaście (Company House Number NI607336) 55-59 Adelaide Street, BT2 8FE.

EasySend Ltd jest w pełni autoryzowaną instytucją płatniczą w zakresie świadczenia usług przekazów pieniężnych i podlega nadzorowi brytyjskiego urzędu Nadzoru Finansowego – Financial Conduct Authority (FRN 593364) na mocy regulacji o usługach płatniczych – Payment Services Regulations 2017.

2. DEFINICJE

Stosowane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

EasySend – oznacza spółkę EasySend LTD.

Dzień roboczy – oznacza każdy dzień, w którym bank Klienta dokonującego zlecenia przelewu oraz bank odbiorcy przelewu jest otwarty i umożliwia odbiór środków na koncie odbiorcy.

Dzień rozliczenia – dzień, w którym następuje rozliczenie walutowej transakcji SPOT lub FORWARD.

Klient – oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która została zarejestrowana tzn. dostarczyła komplet wymaganych dokumentów oraz której to osobie lub firmie przydzielono unikatowy numer klienta.

Usługa –  oznacza serwis internetowy lub aplikację mobilną, które są oferowane przez EasySend w celu umożliwienia realizacji zleceń przelewów.

Zlecenie przelewu – oznacza złożone za pośrednictwem Usługi polecenie przekazania na rachunek bankowy wybrany przez Klienta płatności wygenerowanej kartą płatniczą lub przelewem bankowym lub środków pozyskanych w wyniku rozliczenia transakcji wymiany walut.

Waluta bazowa – waluta, w odniesieniu do której wyznaczany jest poziom kursu walutowego.

Waluta kwotowana – waluta, w której wyznaczany jest kurs waluty bazowej.

Kurs SPOT – kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, wyznaczany na dzień rozliczenia przypadający do dwóch dni roboczych po dniu ustalania warunków transakcji.

Kurs FORWARD – kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, wyznaczany na dzień rozliczenia przypadający ponad dwa dni robocze po dniu ustalania warunków transakcji.

Transakcja SPOT – transakcja walutowa, której przedmiotem jest kupno/sprzedaż w dniu rozliczenia kwoty transakcji według kursu SPOT.

Transakcja FORWARD – transakcja walutowa, której przedmiotem jest kupno/sprzedaż w dniu rozliczenia kwoty transakcji według kursu FORWARD.

Kurs wymiany – kurs wymiany waluty bazowej na walutę kwotowaną, ustalony w dniu ustalenia warunków transakcji.

Kwota transakcji – kwota waluty bazowej w transakcji, uzgodniona między stronami w dniu ustalenia warunków transakcji.

Potwierdzenie – dokument w formie elektronicznej zawierający uzgodnione przez strony warunki transakcji, wysyłany Klientowi przez EasySend po zawarciu transakcji.

Konto Klienta – internetowy profil Klienta prowadzony w serwisie EasySend, niebędący rachunkiem płatniczym w rozumieniu przepisów The Payment Services Regulations 2017 (w Wielkiej Brytanii).

Rozliczenie – sposób uregulowania zobowiązań stron z tytułu transakcji SPOT lub FORWARD w terminie wskazanym w potwierdzeniu.

Zdarzenia nadzwyczajne – okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które skutkują niemożnością wykonania ich zobowiązań.

Strona – Klient lub EasySend.

Rozliczenie “Brutto” – sposób realizacji zobowiązań stron w dniu rozliczenia opisany w pkt.10.1

Rozliczenie „Netto” – sposób realizacji zobowiązań stron w dniu rozliczenia opisany w pkt.10.2

Pranie brudnych pieniędzy – włączenie do legalnego obrotu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej.

3. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

1.         EasySend jest wyłącznym operatorem oraz właścicielem serwisów internetowych: www.easysend.pl, www.easysend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk, aplikacji webowej www.app.easysend.pl oraz aplikacji mobilnej EasySend – przelewy międzynarodowe.

2.         EasySend prowadzi działalność gospodarczą pośrednictwa finansowego w zakresie przekazów pieniężnych i wymiany walut.

3.         Treści i wygląd ww. serwisów internetowych stanowią wyłączną własność EasySend i są objęte ochroną wynikającą z przepisów prawa o ochronie własności intelektualnej w Wielkiej Brytanii. Pozostałe usługi i nazwy firm zamieszczone na stronie internetowej mogą stanowić znaki towarowe odpowiednich właścicieli tych znaków.

4.         Poniższy regulamin ma zastosowanie do wszystkich klientów posiadających status Biznes w serwisie EasySend.

5.         Klient oświadcza, że dokonując zlecenia przelewów oraz zawierając transakcje SPOT lub FORWARD, do czasu prawidłowego ich zrealizowania:

 • zachowa upoważnienia, zgody, licencje i zezwolenia do prowadzenia przez niego działalności gospodarczej,
 • będzie prowadził działalność zgodnie z prawem.

6.         Rejestrując się w serwisie Easysend w celu dokonywania dyspozycji zlecenia przelewu oraz zawierania transakcji SPOT lub FORWARD Klient akceptuje warunki niniejszego regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Easysend przedstawionymi w dokumencie „Polityka Prywatności”.

4. REJESTRACJA

1.         Rejestracja konta Biznes w EasySend odbywa się w następujący sposób:

 1. zgłoszenie poprzez formularz online,
 2. kontakt telefoniczny z przedstawicielem (w razie potrzeby).
 3. dostarczenie wymaganych dokumentów,
 4. weryfikacja przez Easysend dostarczonych dokumentów,
 5. aktywacja konta Biznes w serwisie EasySend.

2.         Rejestracja konta biznes w EasySend polega na podaniu szczegółowych danych Klienta, podaniu detali związanych ze źródłem pochodzenia pieniędzy oraz kwotami planowanymi do przesłania. Prośba o szczegółowe dane wynika z potrzeby minimalizowania ryzyka „prania brudnych pieniędzy”.

3.         W trakcie procesu rejestracji EasySend zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego w celu informowania Klienta o warunkach współpracy.

4.         EasySend zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu „praniu brudnych pieniędzy” ma prawo żądać dokumentów potwierdzających tożsamość Klienta/ów jak i dokumentów firmowych potwierdzających działalność Klienta/ów.

5.         EasySend zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalania warunków współpracy z każdym klientem.

6.         Klienci korzystający z usług EasySend muszą mieć ukończone 18 lat.

7.         Wszystkie podawane przez Klienta informacje w procesie rejestracji lub w dowolnym późniejszym momencie muszą być dokładne i zgodne z prawdą.

8.         Po dopełnieniu rejestracji Klient otrzymuje unikatowy numer Klienta.

5. ZLECANIE PRZELEWÓW

1.         Warunkiem koniecznym do złożenia dyspozycji zlecenia przelewu jest posiadanie przez Klienta konta w EasySend. Uzgodnienie warunków zlecenia przelewu następuje telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub poprzez system internetowy EasySend.

2.         Zlecając przelew Klient jest zobowiązany wskazać dane odbiorcy stanowiące unikatowy identyfikator. Są to:

a) nazwa odbiorcy (imię i nazwisko lub nazwa firmy) posiadacza rachunku bankowego,

b) kraj, w którym rachunek bankowy odbiorcy jest zarejestrowany,

c) numer rachunku bankowego odbiorcy w odpowiednim formacie wskazanym przez Easysend (format krajowy lub IBAN i SWIFT).

3.         Klient określa również parę walutową i kwotę przelewu.

4.         Jeżeli zlecenie przelewu składane jest poprzez Usługę Easysend, Easysend prezentuje kurs SPOT obowiązujący dla wybranej pary walutowej oraz dodatkowe opłaty. Zlecając przelew (wciskając przycisk „Zleć przelew”) Klient akceptuje opłaty i zawiera transakcję SPOT. Zasady rozliczania transakcji SPOT opisane są w rozdziale 8 poniżej.

5.         Jeżeli Klient wcześniej zawarł transakcję SPOT lub FORWARD telefonicznie bądź mailowo, możliwe jest składanie zlecenia przelewu poprzez Usługę z wykorzystaniem kursu z tychże transakcji SPOT lub FORWARD (po rozliczeniu transakcji).

6.         Do kontaktów telefonicznych klient przydziela samodzielnie hasło.

7.         Stwierdzenie skuteczności zlecenia przelewu złożonego telefonicznie wymaga ze strony Klienta podania imienia i nazwiska oraz ustanowionego hasła, natomiast ze strony EasySend podania imienia i nazwiska osoby wyznaczonej do zawierania transakcji w imieniu EasySend. W celach bezpieczeństwa Klient akceptuje, że rozmowy są rejestrowane.

8.         Klient ma 48 godzin na wpłatę środków na realizację płatności po dokonaniu zlecenia przelewu. W przeciwnym przypadku zlecenie przelewu może zostać anulowane, a zawarta wraz z nim transakcja SPOT rozliczana jest zgodnie z punktem 11 niniejszego Regulaminu.

9.         Czas realizacji przelewów zależny jest od waluty bazowej i waluty kwotowanej zlecenia przelewu oraz od indywidualnych warunków jakie zostały ustalone z klientem.

10.       EasySend, jako formę płatności, dopuszcza przelew bankowy, na który nie ma limitów płatności oraz płatność kartą płatniczą, na którą mogą zostać nałożone limity kwoty transakcji.

11.       Środki przelane na konta EasySend mogą pochodzić wyłącznie z kont bankowych lub kart debetowych należących do zarejestrowanego Klienta. Nie przyjmujemy środków pieniężnych z rachunków bankowych od osób trzecich, które nie dokonały rejestracji w naszym systemie transakcyjnym.

12.       EasySend nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe ze zlecenia przelewu w imieniu Klienta przez nieuprawnione osoby posługujące się danymi dostępowymi do Konta Klienta.

13.       Easysend nie dopuszcza wpłaty gotówkowej jako formy płatności za zlecenie przelewu.

14.       Realizacja zlecenia przelewu polega wyłącznie na dokonaniu przez Easysend przelewu bankowego na wskazane w zleceniu konto bankowe odbiorcy.

15.       Klient może upoważnić osobę trzecią do zlecania przelewów. Wówczas EasySend ma prawo żądać dodatkowych dokumentów od upoważnianej osoby.

17.       Klient dokonując przelewu na konto EasySend oraz dokonując polecenia płatności tym samym upoważnia EasySend do przetransferowania powierzonych środków zgodnie ze zleceniem.

18.       Klient ma dostęp i wgląd do historii zleceń na swoim profilu internetowym.

19.       Strony postanawiają, że w chwili potwierdzenia i zaakceptowania warunków zlecenia przelewu pozostają one niezmienne, chyba że nowe warunki zlecenia przelewu zostaną zaakceptowane przez obie strony.

20.       EasySend zastrzega sobie prawo do wstrzymywania przelewów w przypadku, jeśli:

20.1     istnieje uzasadnione podejrzenie tzw. „prania brudnych pieniędzy”,

20.2     klient nie dostarczył wymaganych dokumentów,

20.3     klient dostarczył dokumenty nieczytelne, niekompletne lub nieaktualne,

20.4.    klient nie złożył prawidłowego zlecenia przelewu,

20.5     istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą wymienioną w zleceniu przelewu, a rzeczywistą kwotą jaka wpłynęła na konto bankowe EasySend,

20.6     zachodzi uzasadnione podejrzenie, że Klient działa na szkodę osób trzecich lub jego działanie może narazić EasySend na utratę dobrego imienia,

20.7     klient nie wywiązał się z wcześniejszych ustaleń.

WYMIANA WALUT

6. POSTANOWIENIA POCZĄTKOWE

1.         Standardowym zabezpieczeniem wymaganym przez EasySend jest depozyt.

2.         EasySend może zaakceptować inne rodzaje zabezpieczeń, w szczególności blokadę środków przekazanych przez Klienta na konto bankowe EasySend na poczet realizacji transakcji wymiany walut.

7. ZDARZENIA NADZWYCZAJNE

1.         W przypadku zaistnienia niemożności spełnienia świadczenia w odniesieniu do jakiejkolwiek transakcji na skutek okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, nazywanych „zdarzeniami nadzwyczajnymi”, tj. zewnętrznego zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć, stronie dotkniętej przysługiwać będzie prawo do powstrzymania się od realizacji wzajemnego świadczenia wynikającego z transakcji na okres maksymalnie do dwóch dni roboczych.

8. TRANSAKCJE SPOT

1.         Rezerwacja kursu SPOT drogą telefoniczną lub mailową odbywa się w dni robocze, w godzinach od 06.00 do 16.00 GMT (Greenwich Mean Time) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.         Rezerwacji kursu SPOT można dokonać również poprzez Usługę Easysend podczas zlecania przelewu. Ta metoda dostępna jest bez ograniczeń czasowych.

3.         Kurs rynkowy ulega ciągłej zmianie, dlatego może się różnić w zależności od upływu czasu.

4.         W transakcji SPOT Klient dokonuje kupna/sprzedaży w dniu rozliczenia kwoty transakcji po kursie wymiany.

5.         Istotne warunki transakcji obejmują:

 • kwotę transakcji,
 • rodzaj transakcji: kupno/sprzedaż,
 • walutę bazową,
 • walutę kwotowaną,
 • dzień rozliczenia (warunek niedostępny dla transakcji SPOT zawieranych podczas zlecania przelewu poprzez serwis internetowy),
 • kurs wymiany.

6.         Dzień rozliczenia przypada najpóźniej drugiego dnia roboczego od dnia ustalenia warunków transakcji.

7.         EasySend ma prawo ustalić kwotę minimalną transakcji.

8.         Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia transakcji.

9.         Rozliczenie realizowane jest poprzez wymianę pomiędzy stronami kwoty transakcji w walucie bazowej oraz jej równowartości w walucie kwotowanej przeliczonej po kursie wymiany lub poprzez zrealizowanie zlecenia przelewu złożonego przez Klienta wraz z zawarciem transakcji SPOT.

10.       Klient zobowiązany jest zasilić konto bankowe Easysend w kwocie środków koniecznych do dokonania rozliczenia najpóźniej do godz. 13.00 GMT w dniu rozliczenia.

9. TRANSAKCJE FORWARD

1.         Rezerwacja kursu wymiany waluty odbywa się w dni robocze, w godzinach od 06.00 do 16.00 GMT (Greenwich Mean Time) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2.         Rezerwacji kursu można dokonać wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową.

3.         W dniu zawarcia transakcji FORWARD Klient zobowiązuje się do wpłacenia 5% zwrotnego depozytu. Najpóźniej godzinę po zawarciu transakcji.

4.         W transakcji FORWARD Klient dokonuje kupna/sprzedaży w dniu rozliczenia kwoty transakcji po kursie FORWARD.

5.         Istotne warunki transakcji, obejmują:

5.1       kwotę transakcji,

5.2       rodzaj transakcji: kupno/sprzedaż,

5.3       walutę bazową,

5.4       walutę kwotowaną,

5.5       dzień rozliczenia,

5.6       kurs wymiany.

6.         Dzień rozliczenia przypada najpóźniej drugiego dnia roboczego od dnia ustalenia warunków transakcji. 

7.         EasySend ma prawo ustalić kwotę minimalną transakcji.

8.         Standardowo do rozliczenia transakcji przyjmowany jest tryb rozliczenia „Brutto”.

9.         Tryb rozliczenia „Brutto” realizowany jest poprzez wymianę pomiędzy stronami kwoty transakcji w walucie bazowej oraz jej równowartości w walucie kwotowanej przeliczonej po kursie FORWARD.

10.       Klient zobowiązany jest zasilić konto bankowe Easysend w kwocie środków koniecznych do dokonania rozliczenia w trybie rozliczenia „Brutto” najpóźniej do godz. 13:00 GMT w dniu rozliczenia.

10. SPOSOBY ROZLICZANIA TRANSAKCJI

1.         Typ rozliczenia „Brutto” – FORWARD z rzeczywistą dostawą waluty:

1.1       stanowi bezwarunkowe zobowiązanie do dokonania rzeczywistej wymiany walutowej pomiędzy Klientem a EasySend,

1.2       w dniu zawarcia transakcji strony ustalają: termin, kwotę oraz kurs FORWARD,

1.3       Klient jest zobowiązany do dostarczenia waluty obcej (pełnej kwoty transakcji) w przypadku sprzedaży waluty firmie EasySend, bądź dostarczenia kwoty w PLN, GBP lub EUR stanowiącej równowartość kwoty transakcji w przypadku kupna waluty obcej od EasySend celem realizacji zawartej transakcji FORWARD.

2.         Typ rozliczenia „Netto” – FORWARD bez rzeczywistej dostawy waluty:

2.1       stanowi warunkowe zobowiązanie do dokonania wymiany walutowej pomiędzy Klientem, a EasySend w przyszłości,

2.2       w dniu zawarcia transakcji strony ustalają: termin, kwotę oraz kurs rozliczenia transakcji FORWARD,

2.3       rozliczenie kontraktu „Netto” nie wymaga podstawienia przez Klienta kwoty waluty obcej w przypadku sprzedaży waluty firmie EasySend bądź równowartości kwoty transakcji w przypadku kupna waluty obcej od EasySend,

2.4       rozliczenie transakcji następuje w PLN, GBP lub EUR na zasadzie rozliczenia “Netto”, tj. jako różnica pomiędzy ustalonym przez strony kontraktu kursem FORWARD, a kursem transakcji domykającej pozycję (konieczne jest najpóźniej w dniu rozliczenia zawarcie transakcji przeciwstawnej). Jeżeli w wyniku rozliczenia transakcji „Netto” wystąpi niedopłata, Klient zobowiązuje się do jej pokrycia (czyli kwoty równej iloczynowi w/w różnicy i kwoty transakcji FORWARD) z depozytu przekazanego EasySend z tytułu zabezpieczenia transakcji walutowej lub ze środków przekazanych na konto bankowe EasySend w celu wykonania transakcji FORWARD. Jeżeli w wyniku rozliczenia transakcji „Netto” powstanie nadpłata, EasySend zobowiązuje się do przekazania jej Klientowi w sposób uzgodniony z Klientem.

11. WARUNKI ROZLICZANIA TRANSAKCJI

1.         W przypadku braku środków, o których mowa w pkt. 8.10 lub 9.10, EasySend przeprowadza rozliczenie w trybie rozliczenia „Netto”, przyjmując jako kurs odniesienia aktualny kurs ze strony internetowej.

2.         W przypadku jak w pkt. 11.1, EasySend może uzgodnić z Klientem zastosowanie innego kursu wymiany.

3.         W celu przeprowadzenia zamknięcia „Netto” transakcji strony uzgadniają w dniu zamknięcia transakcji warunki transakcji zamykającej. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z Klientem, zastosowanie ma pkt. 11.1.

4.         W przypadku zamknięcia „Netto” transakcji z dniem zamknięcia dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania stron z tytułu tej transakcji w części objętej zamknięciem „Netto” transakcji, przy czym nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty kwoty zamknięcia transakcji.

5.         Sposób przeprowadzenia zamknięcia transakcji „Netto” opisany jest w punkcie 10.2.4 powyżej.

6.         Jeżeli rozliczenie następuje w innej walucie niż PLN, GBP lub EUR Klient ma prawo do przeliczenia na PLN, GBP lub EUR po kursie ustalonym przez Easysend, poprzez zawarcie przez strony osobnej transakcji wymiany walut.

7.         Jeżeli w dniu rozliczenia transakcji SPOT lub FORWARD klient nie dostarczy środków pieniężnych w kwocie wystarczającej do rozliczenia transakcji, EasySend może:

 • rozliczyć transakcję SPOT lub FORWARD w trybie rozliczenia „Netto”,
 • dokonać potrącenia należności EasySend z depozytu w celu realizacji świadczeń wynikających z transakcji,
 • dokonać potrącenia należności EasySend ze środków przekazanych przez Klienta na konto bankowe EasySend na poczet innych transakcji walutowych,

12. ZMIANA DNIA ROZLICZENIA

1.         W przypadku zdarzenia nadzwyczajnego Klient ma możliwość do zmiany dnia rozliczenia najpóźniej na jeden dzień roboczy przed dniem rozliczenia.

 • W przypadku wskazanym w pkt. 12.1 strony uzgadniają zmieniony dzień rozliczenia, zmieniony kurs SPOT lub FORWARD oraz kwotę transakcji do której odnosi się zmiana dnia rozliczenia.

2.         EasySend ma prawo odmówić zmiany dnia rozliczenia na dzień późniejszy, o ile w ocenie EasySend sytuacja finansowa lub prawna Klienta nie gwarantuje rozliczenia transakcji.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

13. OPŁATY

1.         Opłaty dla Klienta biznesowego ustalane są indywidualnie w zależności od wysokości obrotu oraz od obsługiwanych par walutowych.

14. KONTAKT Z KLIENTEM

1.         EasySend zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego oraz poprzez e-mail z informacjami dotyczącymi zmian, kursów oraz organizowanych promocji. Jeśli Klient nie życzy sobie otrzymywać takich powiadomień, proszony jest o powiadomienie EasySend.

2.         EasySend zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego oraz e-mail z Klientem w sytuacjach kiedy Klient nie przestrzega niniejszego regulaminu.

15. ZWROT ŚRODKÓW

1.         W przypadku, gdy klient zażąda zwrotu środków przelanych na konto EasySend lub zajdzie konieczność takiego zwrotu np. z powodu podania błędnych danych odbiorcy przelewu (np. zły numer konta), firma EasySend zobowiązuje się zwrócić na życzenie Klienta przelaną wcześniej kwotę na konto bankowe nadawcy przelewu pod warunkiem, że środki te nie zostały jeszcze przelane na rachunek odbiorcy.

2.         Jeżeli płatność za transakcję lub zlecenie przekazu dokonana była za pomocą karty płatniczej, ewentualny zwrot dokonany zostanie poprzez zwrot środków z powrotem na kartę płatniczą.

3.         Opłaty i prowizje naliczane przez EasySend za realizację zlecenia i zapłacone przez Klienta nie podlegają zwrotowi.

16. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.         EasySend nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za powstałe w jakikolwiek sposób straty ani szkody pośrednie, utratę zysków ani potencjalnych korzyści.

2.         EasySend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez banki, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp. które uniemożliwiają terminowe wykonanie usługi.

3.         EasySend jest zwolniona z obowiązku wypełnienia zobowiązań wynikających z usługi, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, na które EasySend nie ma wpływu, a które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązania.

4.         Klient ma obowiązek nieujawniania danych niezbędnych do przeprowadzenia zlecenia przelewu oraz zawierania transakcji SPOT i FORWARD osobom do tego nieuprawnionym. EasySend nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z transakcji zawartej w imieniu Klienta przez nieuprawnione do tego osoby posługujące się danymi dostępowymi do profilu internetowego.

5.         Wszelkie próby łamania prawa będą zgłaszane do odpowiednich organów prawa.

6.         Klient zleca EasySend wykonanie transakcji na podstawie własnej podjętej niezależnie od EasySend decyzji w oparciu o dokonane indywidualnie przez Klienta analizy i oceny zasadności, celowości i rentowności transakcji.

7.         Żadne informacje uzyskane od EasySend nie stanowią rekomendacji, zapewnienia lub gwarancji osiągnięcia spodziewanych przez Klienta rezultatów transakcji i nie będą za takowe przez Klienta uznawane.

17. RÓŻNE

1.         Klient oświadcza, że nie dokonuje transakcji lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnej z prawem.

2.         Klient zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w serwisie EasySend. Udostępnianie pod jakimkolwiek tytułem swojego konta do używania osobom trzecim jest zabronione.

3.         Klient ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z konta przez osoby trzecie.

4.         EasySend nie ponosi odpowiedzialności za poprawność danych wprowadzonych przez Klienta i za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez Klienta na skutek nieprawidłowości lub niekompletności danych (odpowiedzialność taką ponosi Klient).

5.         W przypadku, gdy Klientowi do zlecenia przelewu posłużyły środki, które zostały zwrócone na mocy decyzji organu uprawnionego lub płatność Klienta w inny sposób została unieważniona, EasySend nie traktuje pozyskanych w ten sposób środków jako spłatę zobowiązania Klienta.

6.         EasySend nie udostępnia swojego serwisu do działań spekulacyjnych tzn. do zawierania transakcji walutowych przy świadomym podejmowaniu ryzyka w celu osiągnięcia zysku wynikającego z właściwie przewidzianego wzrostu lub spadku kursu.

7.         W związku z zawieranymi transakcjami, strony mają prawo do nagrywania rozmów telefonicznych i ich przechowywania na nośnikach informacji.

8.         Zarejestrowane rozmowy mogą stanowić dowód i mogą być użyte w postępowaniu arbitrażowym, sądowym lub jakimkolwiek innym.

18. SKARGI I REKLAMACJE

1.         Pełna procedura zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie: www.easysend.pl/reklamacje. Wszystkie reklamacje powinny być kierowane do EasySend telefonicznie pod numerem +44 20 3318 7267 – dzwoniąc z UK, +48 58 500 86 75 – dzwoniąc z Polski, +353 1 485 4489 – dzwoniąc z EU, pisemnie pod adresem EasySend, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@easysend.pl.

2.         Jeżeli EasySend weźmie na siebie zobowiązania wobec Klienta, to w każdym przypadku będzie ono ograniczone do kwoty równej wartości wymienionej w zleceniu przelewu Klienta.

3.         Prawo do ubiegania się o rekompensatę za nieprawidłowo wykonaną usługę przysługuje Klientowi tylko wówczas, gdy bez zbędnej zwłoki powiadomi EasySend o tym fakcie, jednak nie później niż w ciągu 13 miesięcy od daty wykonania usługi.

19. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG

1.         Klient ma prawo w dowolnym momencie zamknąć swoje konto i zrezygnować z usług EasySend.

2.         EasySend ma prawo w dowolnym momencie zamknąć konto Klienta bez podania szczegółów.

3.         Zarówno Klient jak i EasySend po zakończeniu współpracy są zobowiązani do uregulowania zaległych zleceń.

4.         Pomimo usunięcia konta Klienta w serwisie EasySend ma obowiązek przechowywania danych Klienta, historii operacji oraz wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Klienta przez okres 5 lat.

20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązania przez EasySend, Klientowi nie przysługuje rekompensata w ramach brytyjskiego Systemu Gwarantowania Usług Finansowych (Financial Services Compensation Scheme – FSCS), ponieważ usługa EasySend nie jest usługą bankową ani powierniczą objętą gwarancjami rządowymi.

2.         EasySend zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu świadczenia usług w dowolnym momencie z zachowaniem 60-dniowego okresu powiadomienia, jeśli zmiany mogłyby być niekorzystne dla Klienta. Wszelkie inne zmiany mogą być wprowadzane w trybie natychmiastowym, a Klient jest o nich powiadamiany w ciągu 30 dni.