Regulamin

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

Dziękujemy, że chcesz poświęcić czas na dowiedzenie się więcej o zasadach, jakimi kieruje się EasySend Ltd. To są ważne informacje. Jeśli po ich przeczytaniu wciąż będziesz mieć pytania – skontaktuj się z nami.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

Ważny od 4-04-2018
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1

  Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług transferów pieniężnych realizowanych przez EasySend Ltd zarejestrowaną w Belfaście (Company House Number NI607336) z siedzibą w Londynie pod adresem: 35 High Street, W5 5DB London, zwaną dalej w skrócie „EasySend” lub „Spółką”. Określenia takie jak „my”, „nasze” itp. również odwołują się do EasySend Ltd.

 • 1.2

  EasySend Ltd jest w pełni autoryzowaną instytucją płatniczą w zakresie świadczenia usług przekazów pieniężnych i podlega nadzorowi brytyjskiego urzędu Nadzoru Finansowego - Financial Conduct Authority (FRN 593364) na mocy regulacji o usługach płatniczych - Payment Services Regulations 2017.

 • 1.3

  EasySend Ltd jest wyłącznym operatorem oraz właścicielem serwisów internetowych: www.EasySend.pl, www.EasySend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk, zwanych dalej „serwisem” lub „serwisem EasySend”.

 • 1.4

  Określenia „Nadawca”, „Użytkownik”, „Klient” odnoszą się do osoby, która ma dostęp do serwisu i/lub korzysta z usług EasySend.

 • 1.5

  EasySend informuje, że w celu skorzystania z usługi przekazu pieniężnego oraz prawidłowego działania serwisu, Spółka zbiera różne informacje o Użytkownikach. Szczegóły określa nasza Polityka Prywatności. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z tymi zasadami.

 • 1.6

  Klient (Nadawca przelewu) zlecający usługę transferu pieniężnego akceptuje niniejszy regulamin.

§2 CHARAKTERYSTYKA USŁUGI ORAZ ZAKRES ZAWIERANEJ Z UŻYTKOWNIKIEM UMOWY
 • 2.1

  EasySend świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych przekazanych przez Nadawcę do wskazanych przez niego Odbiorców. Szczegółowe informacje o rodzajach możliwych do wykonania przekazów pieniężnych dostępne są w bieżącej ofercie Spółki.

 • 2.2

  Umowa zawierana jest z Użytkownikiem każdorazowo po otrzymaniu od Użytkownika dyspozycji transferu pieniężnego. Dyspozycja transferu polega na wskazaniu przez Użytkownika odbiorcy wraz z danymi wymaganymi do realizacji przekazu (imię i nazwisko lub nazwa, nr konta bankowego, dane kontaktowe – w zależności od wybranego rodzaju dostarczenia środków), a także kwoty i waluty przekazu oraz metody jego realizacji.

 • 2.3

  Po otrzymaniu dyspozycji przekazu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

  • unikalny numer referencyjny transakcji,

  • kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru,

  • sumę opłat naliczonych za realizację przekazu,

  • kurs wymiany walut,

  • przybliżony czas realizacji,

  • dostępne metody płatności.

 • 2.4

  Realizacja dyspozycji transferu pieniężnego polega na dostarczeniu odpowiednich środków pieniężnych przelanych na konto Spółki lub pobranych z karty debetowej w kraju nadania, do beneficjenta określonego przez Klienta, po kursie dnia określonym przez EasySend oraz za opłatą za przelew określoną zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej easysend.pl.

 • 2.5

  Po zrealizowaniu dyspozycji transferu pieniężnego EasySend przekaże Użytkownikowi następujące informacje:

  • unikalny numer referencyjny transakcji,

  • kwotę przekazu w walucie wpłaty oraz kwotę dostępną dla odbiorcy w walucie odbioru,

  • sumę opłat naliczonych za realizację przekazu,

  • kurs wymiany walut,

  • czas realizacji,

  • w zależności od wybranej usługi – instrukcję odbioru środków dla odbiorcy.

 • 2.6

  Zlecając dyspozycję przekazu pieniężnego za pośrednictwem serwisu EasySend Klient rezerwuje kurs wymiany obowiązujący w momencie złożenia zlecenia na 24 h. Jeżeli w tym czasie Klient nie opłaci zlecenia, zostanie ono anulowane wraz z rezerwacją kursu.

 • 2.7

  EasySend podkreśla, że nie oferuje usługi polegającej na udostępnianiu platformy do handlu walutami, wobec czego nasz serwis nie powinien być wykorzystywany w tym celu. W związku z tym niedozwolone jest składanie większej ilości zleceń przelewów bez intencji opłacenia ich wszystkich.

§3 DOSTĘP DO SERWISU
 • 3.1

  Aby móc korzystać z serwisu EasySend Użytkownik musi mieć skończone 18 lat, zamieszkiwać na terenie jednego z państw EEA i posiadać zdolność prawną do zawierania umów we własnym imieniu.

 • 3.2

  Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia wymaganych przez EasySend dokumentów tj. dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia adresu zamieszkania, a także innych dokumentów, o które EasySend może prosić. Ilość i rodzaj takich dokumentów uzależniony jest od każdorazowej oceny ryzyka danej transakcji i ma na celu jego ograniczenie.

 • 3.3

  Użytkownik nie powinien zakładać więcej niż jeden profil w serwisie. W przypadku wykrycia zdublowanego profilu w serwisie, EasySend zastrzega sobie prawo do usunięcia lub połączenia profili bez informowania Użytkownika o tym fakcie.

 • 3.4

  Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu jedynie na własne potrzeby. Niedozwolone jest korzystanie z serwisu na potrzeby i w imieniu osób trzecich.

 • 3.5

  Użytkownik zobowiązuje się do nieujawniania dostępów do swojego profilu w serwisie jak i informacji o nim lub o transakcjach osobom trzecim.

 • 3.6

  Użytkownik jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania EasySend jeżeli podejrzewa, że dyspozycja transferu pieniężnego nie została zrealizowana prawidłowo.

 • 3.7

  EasySend ma prawo w dowolnym momencie zawiesić lub wyłączyć Użytkownikowi dostęp do serwisu EasySend jeżeli:

  • Użytkownik próbuje ingerować w sposób niedozwolony w serwis EasySend,

  • Użytkownik podał nieprawdziwe dane osobowe, posługiwał się fałszywymi lub nielegalnie zdobytymi dokumentami lub nie przedstawił aktualnych informacji i dokumentów dotyczących swojej tożsamości i/lub transakcji,

  • Użytkownik posługuje się lub próbuje posługiwać się instrumentem płatniczym osoby trzeciej bez jej zgody i autoryzacji,

  • Użytkownik korzysta lub jest podejrzenie, że może korzystać z serwisu w niedozwolonym celu i/lub niezgodnie z niniejszym regulaminem,

  • w przypadku, kiedy EasySend oceni, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia którejkolwiek z opisanych w tym punkcie sytuacji lub kiedy pracownik EasySend odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa serwisu podejmie taką decyzję.

 • 3.8

  Użytkownik oświadcza, iż nie dokonuje lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnych z prawem.

 • 3.9

  Użytkownik ponosi wobec EasySend odpowiedzialność za wszystkie straty poniesione przez Easysend na skutek prowadzenia przez Użytkownika nielegalnej działalności.

§4 ANULOWANIE TRANSAKCJI PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 • 4.1

  Zlecony przez Użytkownika przelew może być anulowany jedynie do momentu rozpoczęcia procedury udostępniania środków odbiorcy.

 • 4.2

  Jeżeli anulowane zostanie zlecenie przelewu, na które Klient dokonał już wpłaty środków, wówczas środki te będą zwrócone do Nadawcy w sposób zgodny z pierwotną metodą płatności.

 • 4.3

  Anulowanie transakcji powinno być dokonane przez Użytkownika bezpośrednio w serwisie EasySend (jeżeli status realizacji przekazu na to pozwala) lub za pośrednictwem Obsługi Klienta EasySend.

§5 WARUNKI ODMOWY REALIZACJI TRANSFERU PRZEZ EASYSEND
 • 5.1

  EasySend zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji lub do wstrzymania wykonania transferu w przypadku gdy:

  • Klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia wymaganych dokumentów,

  • istnieje uzasadnione podejrzenie ‘prania pieniędzy’,

  • Klient nie zaktualizował wymaganych przez Spółkę dokumentów lub danych,

  • Klient dostarczył środki pieniężne, lecz nie zlecił dyspozycji przelewu,

  • Klient złożył dyspozycję przelewu lecz nie dostarczył środków pieniężnych w całości lub częściowo,

  • EasySend nie jest w stanie skontaktować się z Klientem przy użyciu danych kontaktowych przez niego podanych,

  • wystąpiła którakolwiek z sytuacji opisanych w punkcie 3.7.

 • 5.2

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji zleconego przez Użytkownika transferu w przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji.

§6 OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • 6.1

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy Nadawcą i odbiorcą przelewu.

 • 6.2

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Klienta (Nadawcy) oraz odbiorcy przelewu.

 • 6.3

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy lub opóźnienia w wywiązaniu się z umowy z Użytkownikiem, jeżeli nastąpiło ono wskutek zdarzeń będących poza naszą kontrolą, w tym m. in. wystąpienia katastrofy naturalnej, ale również działania lub zaniechania stron trzecich, wszelkie awarie systemów łączności, zakłócenia w dostawie prądu, systemów telekomunikacyjnych czy też awarie dostawców łączności internetowej.

 • 6.4

  W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w punkcie 6.3. EasySend będzie dążyło do realizacji usługi w możliwie jak najszybszym terminie po usunięciu skutków wyżej opisanych sytuacji.

§7 REKLAMACJE
 • 7.1

  Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, a także telefonicznie pod numerem +44 20 3318 7267 (UK), +48 58 500 86 75 (PL) oraz mailowo: pomoc@easysend.pl. Szczegółowe informacje na temat procedury rozpatrywania reklamacji dostępne są na naszej stronie: https://www.easysend.pl/reklamacje.

 • 7.2

  W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji EasySend może prosić o dodatkowe dokumenty lub potwierdzenia zgłaszanych spraw.

 • 7.3

  Klient ma możliwość skontaktowania się z brytyjskim Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (ds. usług finansowych) jeżeli uzna, że proces reklamacji nie został zakończony w sposób satysfakcjonujący. Dane kontaktowe:

  The Financial Ombudsman Service
  Exchange Tower
  London E14 9SR
  email: complaint.info@financial-ombudsman.org.uk
  tel.: 0800 023 4567 (Poniedziałek - Piątek: 8.00 - 20.00, Sobota 9.00 – 13.00)
  Website: http://www.financial-ombudsman.org.uk

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8.1

  EasySend informuje, że może wystąpić potrzeba zapisania Ciasteczek na komputerze Klienta w celu jego poprawnej weryfikacji/autoryzacji. Spółka nie pobiera poufnych informacji z komputera Klienta.

 • 8.2

  EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Czas poinformowania o zmianach to 60 dni przed planowaną datą wejścia w życie. O zmianach w regulaminie Użytkownicy zostaną poinformowani mailowo oraz za pośrednictwem systemu komunikacji bezpośrednio w Panelu Klienta w serwisie EasySend. Zachęcamy również do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej, na której zamieszczona jest najnowsza wersja Regulaminu.

§9 SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z KLIENTEM
 • 9.1

  EasySend ma prawo komunikować się z Klientem za pomocą podanych przez Klienta metod komunikacji (mail lub telefon), za pomocą informacji udostępnianych na stronie internetowej lub bezpośrednio w serwisie w Panelu Klienta.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§10 REGULAMIN PRZELEWÓW SUPERFAST
 • 10.1

  Usługa SuperFAST dostępna jest dla określonych kierunków przelewów, publikowanych w bieżącej ofercie Easysend w serwisie internetowym. Przelewy realizowane są w godzinach dostępności usługi natychmiastowo po prawidłowym wykonaniu procedury zlecenia przelewu oraz dokonaniu prawidłowej płatności. Godziny dostępności usługi oraz inne warunki towarzyszące tego typu przelewom określone są w paragrafie 13 niniejszego Regulaminu.

 • 10.2

  Zlecony przelew realizowany jest przez dostawców usług współpracujących z EasySend w czasie rzeczywistym i na konto odbiorcy może dotrzeć już w 10 minut od zakończenia procedury prawidłowego zlecenia i opłacenia zlecenia przekazu. Mimo usilnych starań dostarczenia środków jak najszybciej, czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od EasySend.

 • 10.3

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez dostawców usług współpracujących z EasySend, a także przez banki w kraju Nadawcy i odbiorcy, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp., które uniemożliwiają terminowe wykonanie usługi.

 • 10.4

  Jeżeli zaksięgowanie środków przesłanych przez Klienta na wykonanie przelewu nastąpi po godzinie granicznej realizacji usługi – przelew zostanie wykonany o godzinie 7:00 UTC następnego dnia roboczego i traktowany jest jako SuperFAST o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.5

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn technicznych, niezależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.6

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn zależnych od EasySend – EasySend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, nie pobierając opłaty za usługę SuperFAST (standardowa opłata będzie pobrana), o ile Klient nie zrezygnuje z usługi SuperFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 10.7

  Rezygnacja z usługi SuperFAST przez Klienta oznacza pobranie standardowej opłaty za przelew, o ile Klient całkowicie nie zrezygnuje z wykonywania przelewu za pośrednictwem EasySend.

 • 10.8

  EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadku kiedy Klient dokona wpłaty gotówkowej na konto EasySend.

 • 10.9

  EasySend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SuperFAST w przypadkach wymienionych w punkcie 5.1. Regulaminu świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§11 OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI KARTAMI DEBETOWYMI
 • 11.1

  Opcja płatności kartą w serwisie możliwa jest jedynie przy użyciu kart debetowych co oznacza, że kwota zlecenia przelewu nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.

 • 11.2

  Maksymalna kwota jednorazowego przekazu pieniężnego płatnego z karty debetowej to €5000 lub równowartość tej kwoty w innych walutach. Jeśli Klient złoży kilka zleceń przekazów pieniężnych za pomocą serwisu przekraczających w/w kwotę, wówczas czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu do około 3 dni roboczych.

 • 11.3

  W przypadku wystąpienia problemów podczas dokonywania płatności kartą spowodowanych problemami technicznymi banków lub wydawcy karty np. w przypadku nieprawidłowego pobrania środków z rachunku Klienta lub zablokowania środków mimo odrzucenia płatności, Klient powinien zwrócić się bezpośrednio do swojego banku lub wydawcy karty w celu rozwiązania problemu. EasySend zastrzega, że nie ma wpływu na czas wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ewentualnego zwrotu środków na rachunek Klienta.

 • 11.4

  EasySend zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazu pieniężnego opłaconego z karty płatniczej w przypadku wystąpienia którejkolwiek z sytuacji opisanej w punkcie 5.1 niniejszego Regulaminu.

 • 11.5

  EasySend umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą za zlecenia przekazów pieniężnych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend. Możliwość przeprowadzenia tego typu płatności uzależniona jest dodatkowo od oceny ryzyka danej transakcji i może nie być dostępna dla wszystkich rodzajów transakcji. Rozmowa przeprowadzana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa a personel został specjalnie przeszkolony do wykonywania tego typu czynności. Klient wyrażając zgodę na przeprowadzenie płatności kartą za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend zgadza się na przekazanie danych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz akceptuje fakt, że rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§12 REGULAMIN PRZELEWÓW Z ODBIOREM W GOTÓWCE
 • 12.1

  EasySend przekazuje swoim Klientom możliwość wysłania środków pieniężnych z opcją odbioru w formie gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego w Polsce lub w placówkach firmy partnerskiej Intelexpress na Ukrainie, w Gruzji i w wybranych krajach WNP. W takim przypadku odbiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego.

 • 12.2

  Krajem wypłaty dla tego produktu jest Polska, dla której walutą wypłaty jest polski złoty (PLN) lub kraje obsługiwane przez firmę partnerską Intelexpress, dla których walutą wypłaty jest Euro (EUR) lub dolar amerykański (USD).

 • 12.3

  Dostępność usługi Przelewu z odbiorem w gotówce jest ograniczona i uzależniona od kraju zamieszkania nadawcy. Easysend na bieżąco publikuje listę krajów, w których w/w usługa jest dostępna.

 • 12.4

  Maksymalna kwota jednorazowego zlecenia Przelewu z Odbiorem w Gotówce wynosi: - dla odbioru w Polsce – 20 000 PLN.

 • 12.5

  Warunkiem zrealizowania Przelewu z Odbiorem w Gotówce jest prawidłowe podanie danych odbiorcy (imię i nazwisko), a także danych kontaktowych (numer telefonu i/ lub adres email), na które zostanie przesłana instrukcja odbioru środków.

 • 12.6

  W celu odebrania środków pieniężnych, odbiorca będzie zobowiązany do podania danych transakcji oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Środki zostaną wydane tylko osobie, która została wskazana przez Nadawcę w zleceniu.

 • 12.7

  Możliwość odbioru środków uzależniona jest od obowiązujących godzin otwarcia danej placówki. Niemniej jednak środki mogą być gotowe do odbioru już po 10 minutach od otrzymania potwierdzenia zrealizowania przekazu.

 • 12.8

  W przypadku niepodjęcia środków przez odbiorcę w wyznaczonym terminie, EasySend poinformuje o tym fakcie Nadawcę przelewu w celu uzgodnienia warunków zwrotu środków. W takim przypadku opłata za realizację przelewu nie podlega zwrotowi, a w razie konieczności ponownego przewalutowania środków obowiązywać będzie bieżący kurs wymiany.

 • 12.9

  Nadawca może anulować zlecenie Przelewu z Odbiorem w Gotówce jedynie w sytuacji, kiedy środki nie zostały podjęte przez odbiorcę. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z naszą Obsługą Klienta. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.easysend.pl/kontakt#kontakt. W takim przypadku możliwy jest również zwrot środków przekazanych do EasySend przez Nadawcę. Opłata za realizację przelewu również w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 • 12.10

  Informacje o opłatach pobieranych za nadanie Przelewu z Odbiorem w Gotówce dostępne są na stronie internetowej EasySend w zakładce Cennik: www.easysend.pl/dla-ciebie#oplaty.

 • 12.11

  EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów z przyczyn od nas niezależnych.

 • 12.12

  EasySend może wstrzymać realizację przelewu na zasadach określonych w punkcie 5.1 Regulaminu świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§13 CZAS REALIZACJI ZLECEŃ PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH
 • 13.1

  Zlecenia przekazów w serwisie realizowane są w taki sposób, aby pieniądze trafiały do beneficjentów możliwie jak najszybciej.

 • 13.2

  Za termin pełnej realizacji zlecenia przekazu pieniężnego uznaje się dzień, w którym EasySend dostarczy pieniądze na konto bankowe beneficjenta wskazanego w zleceniu przelewu w serwisie lub umożliwi mu wypłatę gotówki przekazując odpowiednie instrukcje.

 • 13.3

  Jako dzień roboczy EasySend określa każdy dzień, w którym bank Klienta dokonującego zlecenia oraz bank odbiorcy przelewu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta lub wypłatę gotówki.

 • 13.4

  EasySend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji przelewów związane z:

  • przerwami lub awariami jakiegokolwiek banku biorącego udział w realizacji przekazu pieniężnego (m.in. banku Nadawcy, banków pośredniczących lub banku odbiorcy),

  • przerwami lub awariami innych dostawców usług, którzy są zaangażowani w proces realizacji przekazu pieniężnego, w tym m.in. za awarie lub niedostępność usługi wypłaty gotówki w placówkach,

  • nieprawidłowymi numerami rachunków bankowych beneficjentów lub ich danych potrzebnych do odebrania środków pieniężnych podanych przez Klientów,

  • w przypadku zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wymienionych w paragrafie 5 lub 6 niniejszego Regulaminu

 • 13.5

  Terminy pełnej realizacji zlecenia zależą od wybranej opcji usługi przekazu pieniężnego oraz kraju nadania:

 • 13.5.1

  Przelewy FAST:

  • Kraj nadania – Wielka Brytania (UK):

  • dla przelewów z UK do Polski na konta złotówkowe (PLN):

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* do godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego,

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* po godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego.

  • dla przelewów z UK do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

  • Kraj nadania – kraje Unii Europejskiej (UE):

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* do godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego,

   • zlecenie FAST złożone i opłacone* po godz. 11.00 UTC – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego.

  • dla przelewów z krajów UE do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

  • Kraj nadania – Polska:

  • dla przelewów z Polski do UK na konta funtowe (GBP) – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego,

  • dla przelewów z Polski do dowolnego kraju Unii Europejskiej (pozostałe waluty) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

 • 13.5.2

  Przelewy SuperFAST – niezależnie od kraju nadania:

  • zlecenie SuperFAST (niezależnie od kraju nadania) złożone i opłacone* do godz. 17.00 UTC - pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.

 • 13.5.3

  Przelewy z Odbiorem w Gotówce:

  • niezależnie od kraju nadania – złożone i opłacone* do godz. 16.00 UTC – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego.

* zlecenie uważa się za opłacone z chwilą uznania rachunku bankowego Easysend kwotą odpowiadającą wartości zlecenia lub z chwilą prawidłowo przeprowadzonej płatności kartą debetową.

** Ze względu na różnice w możliwości realizacji przelewów bankowych w różnych krajach i różnych bankach, Easysend zastrzega sobie prawo do:

 • - ograniczenia kwoty przekazu, oraz
 • - skrócenia godziny granicznej, do której można złożyć zlecenie przekazu SuperFAST w zależności od kierunku zlecanego przekazu oraz dostawcy usług płatniczych odbiorcy. Informacja o dostępności usługi będzie udostępniona po wprowadzeniu danych odbiorcy.
Regulamin świadczenia usług przelewów dla klientów biznesowych