Regulamin

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd

Dziękujemy, że chcesz poświęcić czas na dowiedzenie się więcej o zasadach, jakimi kieruje się EasySend Ltd. To są ważne informacje. Jeśli po ich przeczytaniu wciąż będziesz mieć pytania - skontaktuj się z nami.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§1 Postanowienia ogólne
 • 1.1

  Niniejszy regulamin reguluje świadczenie usług transferów pieniężnych realizowanych przez firmę EasySend Ltd z siedzibą w Londynie, zarejestrowaną pod adresem: 5 The Mall, W5 2PJ London, zwaną dalej skrócie „EasySend”, „Firmą” lub „Operatorem”.

  W skrócie

  Działamy na podstawie regulacji FCA (Financial Conduct Authority) – brytyjskiego odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego. Mamy pełną autoryzację do świadczenia naszych usług.
  Aby wykonać zlecenie przelewu powyżej 300 GBP potrzebujemy od nadawcy potwierdzenia adresu zamieszkania oraz potwierdzenia tożsamości. Klient powinien zlecić dyspozycję przelewu na konto odbiorcy. Bez tego zlecenia przelew zostanie wstrzymany (nawet jeśli klient dostarczył pieniądze).
  Rezerwujemy dla Klienta taki kurs wymiany, jaki obowiązuje w momencie zlecenia przelewu. Rezerwacja kursu trwa przez 24 godziny i wygasa automatycznie, jeżeli Klient w tym czasie nie opłaci zlecenia.
  Jeśli przelew wymaga opłaty, należy tego dokonać w ciągu 24 godzin.
  Przy kwotach powyżej 6000 funtów (przelewanych jednorazowo lub w okresie miesiąca) wymagamy dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia tych pieniędzy.
  Klient, który korzysta z naszych usług, akceptuje niniejszy regulamin. Oświadcza również, że pieniądze, które wysyła lub otrzymuje, pochodzą z legalnych działalności.

 • 1.2

  EasySend Ltd jest w pełni autoryzowaną instytucją płatniczą do świadczenia usług realizacji przekazów pieniężnych, zarejestrowaną oraz uprawnioną przez Financial Conduct Authority (FCA).

 • 1.3

  EasySend Ltd jest wyłącznym operatorem oraz właścicielem serwisów internetowych: www.easysend.pl, www.easysend.eu oraz www.przelewydopolski.co.uk, zwanych dalej „serwisem” lub „serwisem EasySend”.

 • 1.4

  FIRMA świadczy usługi w zakresie przekazu środków pieniężnych na konta bankowe wskazane przez nadawcę przelewu wyszczególnione/ dostępne w bieżącej ofercie.

 • 1.5

  FIRMA przyjmuje do wykonania zlecenia transferów polegające na dostarczeniu odpowiednich środków pieniężnych przelanych na konto FIRMY lub pobrane z karty debetowej w kraju nadawcy przelewu, do beneficjenta określonego przez klienta, po kursie dnia określonym przez FIRMĘ oraz za opłatą za przelew określoną zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie internetowej easysend.pl.

 • 1.6

  Wykonując zlecenie przelewu za pośrednictwem serwisu EasySend klient rezerwuje kurs wymiany obowiązujący w momencie złożenia zlecenia na 24 h. Jeżeli w tym czasie klient nie opłaci zlecenia, zostanie ono anulowane wraz z rezerwacją kursu.

 • 1.7

  FIRMA wymaga przedstawienia wymaganych dokumentów tj. potwierdzenia adresu zamieszkania oraz dokumentu tożsamości od każdego klienta (nadawcy przelewu).

 • 1.8

  FIRMA zastrzega sobie prawo do wstrzymania przelewu w przypadku gdy:

  • klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia wymaganych dokumentów
  • istnieje uzasadnione podejrzenie ‘prania brudnych pieniędzy’
  • klient nie zaktualizował wymaganych przez firmę dokumentów/danych
  • klient dostarczył środki pieniężne, lecz nie zlecił dyspozycji przelewu
 • 1.9

  W przypadku nie dostarczenia przez Klienta wymaganych dokumentów FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za skutki związane z wstrzymaniem zleconego przekazu.

 • 1.10

  Jeśli klient (nadawca) wpłaci lub przeleje na konto FIRMY kwotę powyżej 6000 GBP jednorazowo lub w okresie miesiąca, zobowiązany jest przedstawić dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków pieniężnych.

 • 1.11

  FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za spory oraz konflikty wynikłe pomiędzy nadawcą i odbiorcą przelewu.

 • 1.12

  FIRMA nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z pomyłki Klienta (nadawcy), oraz odbiorcy przelewu.

 • 1.13

  Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej pod adresem FIRMY, a także telefonicznie pod numerem +44 28 95 810 710 (UK), +48 58 735 81 81 (PL) oraz mailowo: pomoc@easysend.pl. FIRMA zobowiązuje sie do wyjaśnienia reklamacji w terminie maksymalnie 72 godzin od momentu przyjęcia reklamacji.

 • 1.14

  Klient oświadcza, iż nie dokonuje lub nie otrzymuje środków pieniężnych pochodzących z działalności przestępczej lub niezgodnych z prawem.

 • 1.15

  Klient (nadawca przelewu) zlecający usługę transferu pieniężnego, akceptuje niniejszy regulamin.

 • 1.16

  FIRMA informuje, że może wystąpić potrzeba zapisania CIASTECZEK na komputerze Klienta w celu jego poprawnej weryfikacji/autoryzacji. FIRMA nie pobiera poufnych informacji z komputera Klienta.

 • 1.17

  EasySend zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§2 Regulamin przelewów SUPERFAST
 • 2.1

  Opcja SUPERFAST dostępna jest dla przelewów realizowanych z Wielkiej Brytanii (waluta wpłaty Funt Sterling) do Polski, wyłącznie na konta złotówkowe. Przelewy realizowane są w godzinach dostępności usługi natychmiastowo po prawidłowym wykonaniu procedury zlecenia przelewu oraz opłacenia zlecenia za pomocą karty debetowej lub przelewu bankowego.

 • 2.2

  Zlecony przelew realizowany jest przez dostawców usług współpracujących z Easysend w czasie rzeczywistym i na konto odbiorcy może dotrzeć już w 10 minut od zakończenia procedury prawidłowego zlecenia i opłacenia zlecenia przekazu. Mimo usilnych starań dostarczenia środków jak najszybciej, czas realizacji może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Easysend.

 • 2.3

  EasySend nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione na skutek opóźnień zawinionych przez osoby trzecie w tym m.in. przez dostawców usług współpracujących z Easysend, a także przez banki polskie i brytyjskie, przerwy w dostawie energii czy przerwy w łączności internetowej itp., które uniemożliwiają terminowe wykonanie usługi.

 • 2.4

  Jeżeli zaksięgowanie środków przesłanych przez Klienta na wykonanie przelewu nastąpi po godzinie realizacji usługi – przelew zostanie wykonany o godzinie 7:00 (czasu UK) następnego dnia roboczego w Polsce i traktowany jest jako SUPERFAST o ile Klient nie zrezygnuje z opcji SUPERFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 2.5

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn technicznych, niezależnych od Easysend – Easysend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, o ile Klient nie zrezygnuje z opcji SUPERFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 2.6

  Jeżeli usługa nie zostanie zrealizowana z przyczyn zależnych od Easysend – Easysend będzie dążył do realizacji usługi w najszybszym możliwym czasie, nie pobierając opłaty za usługę SUPERFAST (standardowa opłata będzie pobrana) o ile Klient nie zrezygnuje z opcji SUPERFAST telefonicznie lub mailowo.

 • 2.7

  Rezygnacja z opcji SUPERFAST przez Klienta oznacza pobranie standardowej opłaty za przelew, o ile Klient całkowicie nie zrezygnuje z wykonywania przelewu za pośrednictwem Easysend.

 • 2.8

  Easysend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SUPERFAST w przypadku kiedy Klient dokona wpłaty gotówkowej na konto Easysend.

 • 2.9

  Easysend zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji usługi SUPERFAST w przypadkach wymienionych w punkcie 1.8 Postanowień Ogólnych świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§3 Ogólne zasady płatności kartami debetowymi
 • 3.1

  Serwis EasySend umożliwia swoim użytkownikom dokonywanie płatności za przelewy wykonywane z Wielkiej Brytanii (dla których walutą wpłaty jest Funt Sterling) za pomocą kart debetowych po kursie wymiany dostępnym w serwisie.

  W skrócie

  Klient może zapłacić kartą za przelew z Wielkiej Brytanii (jeśli walutą wpłaty jest funt) i z Niemiec (jeśli walutą wpłaty jest EUR). Akceptujemy wyłącznie karty debetowe.
  Maksymalna kwota jednorazowego przekazu opłacanego kartą wynosi 2000 funtów. Jeżeli Klient złoży kilka zleceń przekraczających tę wartość, czas ich realizacji może się wydłużyć do około 3 dni roboczych.
  Można zapłacić kartą również za pośrednictwem telefonicznej rozmowy z naszym konsultantem. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane. Konsultant może spytać Klienta o dane niezbędne do wykonania przelewu.

 • 3.2

  Opcja płatności kartą w serwisie możliwa jest jedynie przy użyciu kart debetowych co oznacza, że kwota zlecenia przelewu nie może być wyższa niż kwota środków dostępnych na koncie Klienta (powiązanego z kartą płatniczą) w momencie zlecania przelewu.

 • 3.3

  Maksymalna kwota jednorazowego przekazu pieniężnego płatnego z karty debetowej to 2000 GBP. Jeśli Klient złoży kilka zleceń przekazów pieniężnych za pomocą serwisu przekraczających w/w kwotę, wówczas czas realizacji zleceń może ulec wydłużeniu do około 3 dni roboczych.

 • 3.4

  W przypadku wystąpienia problemów, podczas dokonywania płatności kartą spowodowanych problemami technicznymi banków pośredniczących np. w przypadku nieprawidłowego pobrania środków z rachunku klienta Operator zobowiązuje się do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz ewentualnego zwrotu środków na rachunek w terminie 7 dni roboczych.

 • 3.5

  EasySend zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazu pieniężnego opłaconego z karty płatniczej w przypadku, gdy Klient nie dopełni obowiązku pełnej rejestracji (przedstawienia kompletu wymaganych dokumentów, zgodnie z ogólnymi warunkami korzystania z serwisu EasySend).

 • 3.6

  Operator/EasySend umożliwia dokonywanie płatności kartą płatniczą za zlecenia przekazów pieniężnych podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend. Rozmowa przeprowadzana jest z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa a personel został specjalnie przeszkolony do wykonywania tego typu czynności. Klient wyrażając zgodę na przeprowadzenie płatności kartą za pośrednictwem rozmowy telefonicznej z konsultantem EasySend zgadza się na przekazanie danych wymaganych do prawidłowego przeprowadzenia transakcji oraz akceptuje fakt, że rozmowa telefoniczna jest rejestrowana.

 • 3.7

  Zlecenie przekazu pieniężnego złożonego w serwisie zostaje przekazane do realizacji po automatycznej weryfikacji przez Operatora z wydawcą karty płatniczej użytej do płatności.

 • 3.8

  W przypadku braku odpowiednich środków na koncie klienta w chwili realizacji transakcji wydawca karty płatniczej oraz Operator odrzucają transakcję, a zlecenie przekazu pieniężnego zostaje natomiast anulowane.

 • 3.9

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzję o odmowie realizacji płatności poleconej przez Klienta podjętą przez wystawcę karty płatniczej Klienta na skutek np. braku wystarczających środków na koncie.

 • 3.10

  Anulowane zlecenia nie podlegają rezerwacji kursu wymiany.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§4 Regulamin przelewów z Odbiorem na Poczcie
 • 4.1

  Easysend przekazuje swoim Klientom możliwość wysłania środków pieniężnych z Wielkiej Brytanii do Polski z opcją odbioru w formie gotówkowej w placówce Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego. W takim przypadku Odbiorca nie ma obowiązku posiadania konta bankowego.

 • 4.2

  Krajem wpłaty dla tego produktu jest Wielka Brytania, a walutą wpłaty jest funt szterling (GBP).

 • 4.3

  Krajem wypłaty dla tego produktu jest Polska, a walutą wypłaty jest polski złoty (PLN).

 • 4.4

  Dla Przekazów na Pocztę obowiązuje kurs wymiany aktualny w momencie złożenia zlecenia opublikowany na stronie internetowej Easysend lub w placówce agenturalnej.

 • 4.5

  Maksymalna kwota zlecenia Przelewu na Pocztę wynosi 1500 GBP dziennie.

 • 4.6

  Przelew na Pocztę można zlecić we wszystkich oferowanych przez Easysend kanałach, tj. po zalogowaniu się do Panelu Klienta na stronie internetowej www.easysend.pl kontaktując się z naszym Contact Centre lub w placówce agenturalnej. W zależności od wybranego kanału, metodą płatności za zlecenie Przelewu na Pocztę może być płatność kartą debetową, przelew bankowy lub wpłata gotówkowa (dostępna jedynie w punktach agenturalnych).

 • 4.7

  Warunkiem zlecenia Przelewu na Pocztę jest rejestracja Nadawcy przelewu w serwisie Easysend.

 • 4.8

  Warunkiem zrealizowania Przelewu na Pocztę jest prawidłowe podanie danych Odbiorcy, w tym danych osobowych (imię i nazwisko) oraz danych kontaktowych (numer telefonu i/ lub adres email), a także dokonanie prawidłowej zapłaty za złożone zlecenie.

 • 4.9

  Po prawidłowym wprowadzeniu zlecenia Przelewu na Pocztę oraz uiszczeniu zapłaty za zlecenie, Easysend poinformuje Odbiorcę (za pomocą SMS lub mailowo) o możliwości odebrania przesłanych do niego środków, a także poda mu wszystkie niezbędne do tego informacje, tj. numer Easysend w systemie Giro Płatności, unikatowy kod transakcji oraz kwotę przekazu w PLN.

 • 4.10

  W celu odebrania środków pieniężnych, Odbiorca będzie zobowiązany do podania danych transakcji oraz do przedstawienia dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Środki zostaną wydane tylko osobie, która została wskazana przez Nadawcę w zleceniu.

 • 4.11

  Możliwość odbioru środków w placówkach Poczty Polskiej lub Banku Pocztowego uzależnione jest od obowiązujących godzin otwarcia danej placówki. Niemniej jednak środki mogą być możliwe do odbioru już po 10 minutach od otrzymania potwierdzenia zrealizowania przekazu do maksymalnie 30 dni od tego momentu.

 • 4.12

  W przypadku nie podjęcia środków przez Odbiorcę w wyznaczonym terminie, Easysend poinformuje o tym fakcie Nadawcę przelewu w celu uzgodnienia warunków zwrotu środków. W takim przypadku opłata za realizację przelewu nie podlega zwrotowi, a w razie konieczności ponownego przewalutowania środków obowiązywać będzie bieżący kurs wymiany.

 • 4.13

  Nadawca może anulować zlecenie Przekazu na Pocztę jedynie w sytuacji, kiedy środki nie zostały podjęte przez Odbiorcę. W tym celu należy skontaktować się bezpośrednio z naszym Contact Centre. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.easysend.pl/kontakt#kontakt. W takim przypadku możliwy jest również zwrot środków przekazanych do Easysend przez Nadawcę. Opłata za realizację przelewu również w tym przypadku nie podlega zwrotowi.

 • 4.14

  Informacje o opłatach pobieranych za nadanie Przelewu na Pocztę dostępne są na stronie internetowej Easysend w zakładce Cennik: www.easysend.pl/dla-ciebie#oplaty.

 • 4.15

  Easysend nie odpowiada za opóźnienia w realizacji Przelewów na Pocztę z przyczyn od nas niezależnych.

 • 4.16

  Easysend może wstrzymać realizację Przelewu na Pocztę na zasadach określonych w punkcie 1.8 Postanowień Ogólnych świadczonych usług.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych EasySend Ltd
§5 Czas realizacji zleceń przekazów pieniężnych
 • 5.1

  Zlecenia przekazów w serwisie realizowane są w taki sposób, aby pieniądze trafiały do beneficjentów możliwie jak najszybciej.

 • 5.2

  Za termin pełnej realizacji zlecenia przekazu pieniężnego uznaje się dzień, w którym EasySend dostarczy pieniądze na konto bankowe beneficjenta wskazanego w zleceniu przelewu w serwisie.

 • 5.3

  Terminy pełnej realizacji zlecenia zależą od wybranej opcji usługi przekazu pieniężnego.

  • 5.3.1.

   Dla przelewów z UK do Polski na konta złotówkowe (PLN):

   • zlecenie FAST złożone i opłacone do godz. 11.00 czasu brytyjskiego – pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego
   • zlecenie FAST złożone i opłacone po godz. 11.00 czasu brytyjskiego – pełna realizacja następuje następnego dnia roboczego
   • zlecenie SuperFAST złożone i opłacone do godz. 14.00 czasu brytyjskiego - pełna realizacja następuje tego samego dnia roboczego
  • 5.3.2.

   Dla przelewów z UK do dowolnego kraju Unii Europejskiej (GBP, EUR, CHF) – pełna realizacja następuje w 2-3 dni robocze.

 • 5.4

  Jako dzień roboczy EasySend określa każdy dzień, w którym bank Klienta dokonującego zlecenia oraz bank odbiorcy przelewu prowadzi działalność i umożliwia zaksięgowanie środków na rachunku beneficjenta.

Regulamin świadczenia usług transferów pieniężnych dla Klientów Biznesowych