Chcesz wypłacić pieniądze z konta w banku, ale nie możesz? Brak dostępu do zgromadzonych środków na rachunku budzi z jednej strony zdenerwowanie, a z drugiej przerażenie. Co robić w takiej sytuacji? Czy bank ma prawo zablokować Ci dostęp do Twoich pieniędzy? Przekonaj się.

Co świadczy o tym, że zostało zablokowane konto bankowe?

Jeśli konto w banku jest zablokowane, jego właściciel może nie mieć do niego dostępu. W związku z tym nie może dokonać przelewu, wypłaty z bankomatu, płatności kartą itd. Oznacza to również zablokowanie realizacji stałych poleceń zapłaty.

Powody założenia blokady konta mogą być zróżnicowane. Jeśli Twoja karta debetowa została skradziona lub zgubiona, możesz samodzielnie zablokować swoje konto. Sam bank z kolei może zablokować nie tyle konto, ile zgromadzoną na nim część środków, jeśli jego posiadacz ma długi i nie jest w stanie ich spłacić, a sąd zarządził zajęcie środków zgromadzonych na koncie. Konto może również zostać zablokowane w przypadku debetu lub podejrzanej aktywności. Jeżeli przyczyna zablokowania konta nie jest oczywista, zawsze powinieneś skontaktować się ze swoim bankiem.

Ale dlaczego właściwie konto jest blokowane z inicjatywy banku lub w przypadku zajęcia? Jakie są konsekwencje i jak można anulować blokadę konta?

Blokada konta bankowego – kiedy bank może ją nałożyć?

Bank może zablokować Twoje konto, jeśli zaciągnąłeś kredyt i nie spłacasz rat w wyznaczonym terminie. Zablokowanie konta bankowego możliwe jest również w przypadku nieautoryzowanego debetu na koncie. Z jednej strony może tak być w przypadku posiadania konta z debetem. Tutaj ustalany jest pewien limit. Z drugiej strony konto bez debetu również może zostać zablokowane. Wszelkie zaciągnięcia kredytu na rachunku bieżącym, które nie były planowane i wydają się podejrzane, także mogą zaniepokoić bankwtedy podejmie on działania blokujące konto.

Konto może również zostać zablokowane, jeśli wprowadzisz niepoprawny kod PIN do karty lub dane do logowania w bankowości internetowej. Poza tym do blokady konta może dojść na wniosek:

 • sądu;
 • komornika;
 • prokuratora;
 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Urzędu Skarbowego;
 • Krajowej Administracji Skarbowej;
 • Izby Celnej

Najczęstszym przypadkiem blokady konkretnych środków na koncie przez powyższe organy są postępowania egzekucyjne związane np. z nieuiszczonym podatkiem, niezapłaconą ratą kredytu, zaległym mandatem czy nieopłaconymi alimentami.

Ile trwa blokada środków na koncie bankowym?

Nie istnieją regulacje prawne dotyczące tego, jak długo konto może być zablokowane. Co do zasady środki na danym rachunku bankowym zostają zablokowane do czasu wyjaśnienia przyczyny nałożenia blokady. Na przykład do czasu uregulowania zadłużenia w Urzędzie Skarbowym, spłaty zaległych rat, opłaceniu mandatu itd.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy. Tutaj na mocy rozdziału 5. Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bank ma prawo do samodzielnego zablokowania konta. Może uniemożliwić realizację podejrzanej transakcji na 24 godziny i poinformować o swoich obawach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jeżeli bank podejrzewa na koncie inne przestępstwa, o których mówi ustawa, może powiadomić o swoich przypuszczeniach prokuratora i zgodnie z Ustawą o Prawie bankowym zablokować środki na 72 godziny.

Jeśli przyczyna zablokowania konta jest rozstrzygnięta i nie istnieje podejrzenie nadużycia, konto może zostać odblokowane w bardzo krótkim czasie. Ile czasu ma bank na odblokowanie konta? W praktyce zniesienie blokady po uregulowaniu zaległości czy wyjaśnieniu przyczyny jej nałożenia następuje po kilku lub kilkunastu dniach.

Blokada środków na koncie bankowym - co robić?

Czy bank może zabrać pieniądze z konta?

Tylko w dwóch przypadkach bank może zająć określoną kwotę na koncie klienta: gdy ma obawy dotyczące prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu lub popełnienia innego rodzaju finansowego przestępstwa. Zajęciu podlega wówczas tylko kwota, co do której zachodzi podejrzenie. W pozostałych przypadkach może zająć pieniądze tylko na wniosek odpowiedniej instytucji (np. komornika lub Urzędu Skarbowego) w przypadku wystąpienia zadłużenia i postępowania egzekucyjnego.

Ile pieniędzy może zablokować bank?

Na pewno nie wszystkie. Jeśli nawet kwota zgromadzona na rachunku nie pokryje wszystkich zobowiązań dłużnika, nie może zostać zajęta w całości. Zgodnie z ustawą Prawa bankowego obowiązuje tzw. kwota wolna od zajęcia, która jest nie do ruszenia. Jej wysokość ustalono na 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie. Wobec tego w 2021 r. nawet gdy kwota zadłużenia przekracza saldo konta, bank musi zostawić na rachunku dłużnika 2100 zł, gdyż minimalne wynagrodzenie wynosi 2800 zł. Środki w takiej wysokości muszą być pozostawiane w każdym miesiącu, w którym obowiązuje zajęcie.

Mimo to obowiązują dwa wyjątki od powyższych reguł. Po pierwsze, jeżeli na konto osoby, która zalega z alimentami, wpływają pieniądze, mogą być one zajęte w całości. Po drugie bank nie tylko nie ma prawa zablokować wszystkich środków na rachunku, ale także nie może zająć pieniędzy, które znajdują się na tzw. koncie socjalnym. Zajęciu nie podlegają środki, które pochodzą ze świadczeń z pomocy społecznej i dla opiekunów (np. zapomogi i zasiłki rodzinne) oraz świadczenia z programu Rodzina 500+.

Co znaczy blokada na przelew na koncie PKO?

Czasami można się spotkać z blokadą nałożoną na przelew. Bank, np. PKO, wstrzymuje wówczas realizację zleconej transakcji. Może dokonać tego z kilku powodów:

 1. Przelew dotyczył bardzo wysokiej kwoty i niestandardowej operacji.
 2. Transakcja została zlecona podczas problemów technicznych bankowości, lub takie trudności wystąpiły w czasie jej realizacji.
 3. Zaistniało podejrzenie popełnienia przestępstwa – np. zlecono wykonanie nieautoryzowanego przez nadawcę przelewu.
 4. Bank ma podejrzenia co do ruchów wykonywanych na koncie – np. pranie brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.
 5. Stwierdzono, że przelew zawiera za mało informacji o kliencie lub transakcji.

Wówczas przelew jest blokowany – zazwyczaj do momentu wyjaśnienia sprawy z klientem banku. Jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, sprawa zostaje zgłoszona do odpowiednich organów państwowych.

Czy państwo może zabrać pieniądze z konta?

W sytuacjach nadzwyczajnych i na mocy konkretnych przepisów państwowych można utracić prawo do dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie. Państwo może Ci zabrać pieniądze np. podczas stanu wojennego lub stanu wyjątkowego. Zajęcie środków musi jednak zostać uzasadnione nie tylko zaistniałą sytuacją i konkretnymi przepisami, ale także rzeczywistymi potrzebami państwa.

Co robić w przypadku blokady środków na koncie?

Straciłeś dostęp do środków na koncie, a musisz zrealizować pilny przelew? Nie panikuj. Zawsze możesz skorzystać z zewnętrznych platform płatniczych. Na przykład w EasySend zlecisz przelewy międzynarodowe na bardzo korzystnych warunkach: ekspresowo, bez zbędnych opłat i zawsze po świetnym kursie wymiany walut.

Przyczynę zajęcia środków na koncie najlepiej ustalić w oddziale banku lub telefonicznie w rozmowie z konsultantem. Jeśli przyczyną blokady okaże się zadłużenie, im szybciej je uregulujesz, tym szybciej odzyskasz dostęp do swojego konta.