Regulamin promocji “Premia za pierwszy przelew”

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu “Premia za pierwszy przelew” (zwanym dalej “Promocją”) jest Easysend Limited, 35 High Street, W5 5DB London, w związku ze świadczeniem usług oferowanych w serwisie internetowym pod adresem www.easysend.pl.
II. Czas trwania promocji
 1. Promocja trwa od 01.09.2018 r. do odwołania. Jest cykliczną, miesięczną promocją skierowaną do nowych Klientów EasySend.
III. Warunki wzięcia udziału w Konkursie
 1. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które posiadają lub, w trakcie trwania okresu Promocji, założą konto Klienta Indywidualnego na www.easysend.pl.
 2. W Promocji mogą wziąć udział osoby, które w okresie jej trwania zlecą swój pierwszy przelew na www.easysend.pl, który zostanie zatwierdzony i zrealizowany. Kolejne przelewy zlecone przez tę osobę nie będą kwalifikowały się do udziału w konkursie.
 3. Osoby, które posiadają już konto klienta EasySend i zleciły wcześniej przelewy, nie mogą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w promocji.
 4. Udział i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Promocji (dalej: “Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.
IV. Zasady i przebieg Konkursu
 1. Zadaniem Uczestnika jest - po wykonaniu swojego pierwszego, dowolnego przelewu międzynarodowego na www.easysend.pl - opisanie w 3 słowach wrażeń po swojej transakcji (np. "Szybko, tanio, bezpiecznie"). Opinię należy przesłać na adres mailowy konkurs@easysend.pl do końca miesiąca, w którym nastąpiło zlecenie pierwszego przelewu. W tytule wiadomości należy wpisać 7-cyfrowy numer swojej pierwszej transakcji EasySend. Jury wybierze 3 najciekawsze w danym miesiącu odpowiedzi i je nagrodzi.
 2. Ogłoszenie wyników następuje po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego promocji, zwycięzcy zostaną poinformowani drogą mailową. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana drogą mailową również do wszystkich uczestników promocji w danym miesiącu.
V. Nagrody
 1. Nagrodami w każdym miesiącu Promocji są 3 vouchery o wartości 50£ każdy. Vouchery mogą dotyczyć różnych Partnerów, np. Argos, Amazon, Ryanair, Wizzair, decyzję o wyborze konkretnego partnera podejmują nagrodzeni Uczestnicy.
 2. Każdy Uczestnik Promocji może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na podany przez nich adres mailowy lub wysłane pocztą tradycyjną na wskazany adres.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.
VI. Prawa i obowiązki Organizatora
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji bądź pozbawienia Nagród Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  b) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Promocji Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Promocji.
VII. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest firma Easysend Limited z siedzibą w Londynie, 35 High Street, W5 5DB London, świadcząca usługi płatnicze w serwisie internetowym na stronie www.easysend.pl. Dane osobowe uczestników, będących jednocześnie klientami firmy, przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności obowiązującą w serwisie. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem: https://www.easysend.pl/ochrona-danych-osobowych.
VIII. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnych do strony Facebook www.facebook.com/PrzelewyDoPolski/ lub poprzez e-mail konkurs@easysend.pl
 2. Organizatorowi Promocji przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jego wcześniejszego zakończenia. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.