Archiwum – regulamin promocji “Premia za pierwszy przelew”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “Premia za pierwszy przelew” (zwanym dalej “Promocją”) jest EasySend Polska Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, Polska http://www.easysend.pl

II. Czas trwania promocji

 1. Promocja trwa od 15.02.2017 r. do 30.11.2019 r. Jest cykliczną, miesięczną promocją skierowaną do nowych Klientów EasySend.

III. Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Promocji mogą brać udział osoby, które posiadają lub, trakcie trwania okresu Promocji, założą konto Klienta Indwidualnego na www.easysend.pl.
 2. W Promocji mogą brać udział osoby, które w okresie jej trwania zlecą przynajmniej 1 przelew na www.easysend.pl, który zostanie zatwierdzony i zrealizowany.
 3. W Promocji mogą brać udział osoby, które przed jego rozpoczęciem, nigdy nie korzystały z przelewów EasySend.
 4. Udział i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Promocji (dalej: “Uczestnik”) jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje.

IV. Zasady i przebieg Konkursu

 1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie dowolnego przelewu międzynarodowe przez www.easysend.pl.
 2. Musi to być pierwszy przelew wykonany przez danego użytkownika w serwisie.
 3. Każdy nowy użytkownik, który wykona swój pierwszy przelew w danym miesiącu trwania promocji bierze udział w losowaniu nagród, po zakończeniu danego miesiąca promocji.
 4. Każdy miesiąc nowy okres promocji, który każdorazowo trwa miesiąc. W każdym okresie promocji mogą wziąć udział tylko nowi użytkownicy Easysend.
 5. Osoby, które posiadają już konto klienta EasySend i zleciły przelewy nie mogą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w promocji.
 6. Po zakończeniu danego miesiąca promocji losowane są 3 osoby, z którymi kontaktuje się EasySend w celu przekazania nagrody.
 7. Informacja o wynikach Konkursu zostanie przesłana drogą mailową do wszystkich uczestników promocji w danym miesiącu.

V. Nagrody

 1. Nagrodami w każdym miesiącu Promocji są 3 Vouchery o wartości £50 każdy. Vouchery mogą dotyczyć różnych Partnerów, np. Argos, Amazon, Ryanair, Wizzair.
 2. Każdy Uczestnik Promocji może wygrać tylko jedną Nagrodę.
 3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na wskazany przez nich, w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook, adres mailowy.
 4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

VI. Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji bądź pozbawienia Nagród Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  • nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
  • wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników;
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Promocji Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Promocji.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje na temat Promocji można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem „wiadomości prywatnych” za pośrednictwem Fanpage’u. lub poprzez email marketing@easysend.pl.
 2. Organizatorowi Promocji przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jego wcześniejszego zakończenia.. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Promocji.

Języki, w których mówimy

Chcemy przekraczać dla Was granice - również te językowe. Sprawdź, w których językach możesz z nami porozmawiać!

Divider